Hyppää sisältöön
Media

Uusi eläinlääkintähuoltolaki turvaa perustason eläinlääkäripalvelut koko maassa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 7.3.2023 15.41
Uutinen

Tasavallan presidentti on vahvistanut uuden eläinlääkintähuoltolain. Laissa säädetyt julkiset eläinlääkäripalvelut notifioidaan Euroopan komissiolle yleishyödyllisinä, luonteeltaan taloudelliseksi toiminnaksi katsottavina palveluina. Laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana sen jälkeen, kun Euroopan komissio on hyväksynyt notifikaation, aikaisintaan vuonna 2024.

Lain tarkoituksena on turvata perustasoisten eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kansanterveyden kannalta keskeisten eläinlääkäripalvelujen saatavuus koko maassa. Kunnilla on lain nojalla tällaisten palveluiden järjestämisvelvoite. Kunnat järjestävät muutamia isoja kaupunkeja lukuun ottamatta eläinlääkäripalveluja yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueilla. 

Uudessa laissa kuntien velvoitteita eläinlääkäripalvelujen järjestämisessä tarkennetaan luetteloimalla järjestämisvelvoitteen piiriin kuuluvat palvelut. Luetteloon on sisällytetty vain sellaisia palveluita, joita kunnat käytännössä järjestävät jo nykyisen lain nojalla. Täsmällisempi luettelo kunnille lakisääteisistä tehtävistä on kuitenkin tarpeellinen kuntalain ja kilpailulain säännösten soveltamisen kannalta. Laki mahdollistaa nykyisenkaltaisen pääosin virkasuhteisten eläinlääkäreiden varaan rakentuvan eläinlääkintähuoltojärjestelmän jatkuvuuden. 

Helsingin yliopiston Yliopistolliselle eläinsairaalalle säädetään vastuu eläinlääkäripalvelujen tuottamisesta sen toiminta-alueella. Palvelutuotanto on tärkeä opetus- ja tutkimustoiminnan edellyttämän potilasaineksen saannin kannalta. Palvelut rahoitetaan asiakasmaksujen lisäksi kuntakorvauksilla.

Eläintautilaki ja kasvinterveyslaki muuttuvat

Huhtikuun alussa tulee voimaan laki, jolla saatetaan eläintaudeista aiheutuvien kustannusten ja menetysten korvaamista koskevat säännökset vastaamaan vuoden 2023 alusta voimaan tulleita EU:n valtiontukisääntöjä.. Korvausjärjestelmä säilyy pääosin nykyisellään. Alueellisina taudintorjuntatoimenpiteinä perustettaviin rajoitusvyöhykkeisiin liittyviä viranomaisten toimivaltasäännöksiä muotoillaan uudella tavalla vastaamaan Euroopan unionin lainsäädännössä tehtyjä terminologiamuutoksia. 
Myös kasvinterveyslakia on muutettu. Lain  34 pykälää  muutettiin tekemällä viittaustekniset muutokset uudistuneisiin Euroopan unionin maa- ja metsätalousalan valtiontukisääntöihin. Kasvinterveyslain korvausjärjestelmä säilyy nykyisellään. Uusitut valtiontukisäännökset ovat tulleet voimaan 1.1.2023 ja niitä tulee soveltaa 1.7.2023 lähtien. 

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin, MMM, p. 0295 162 361, sähköposti etunimi.sukunimi@gov.fi