Hyppää sisältöön
Media

Uusi kestävän metsätalouden tukijärjestelmä voimaan kesäkuussa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 13.5.2015 13.19
Tiedote

Hallitus hyväksyi tänään asetuksen kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain eli Kemera-lain voimaantulosta. Uusi tukijärjestelmä tulee voimaan kesäkuun 1. päivänä. Samalla valtioneuvosto hyväksyi asetukset myönnettävän tuen yksityiskohtaisista rahoitusehdoista ja metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta.

Kemera-tukijärjestelmän tarkoituksena on lisätä metsien kasvua, pitää yllä metsätalouden tieverkkoa, turvata metsien biologinen monimuotoisuus ja edistää metsien sopeutumista ilmastonmuutokseen. Tuettavia toimenpiteitä ovat taimikon varhaishoito, nuoren metsän hoito ja sen yhteydessä saatavan pienpuun kerääminen, terveyslannoitus, juurikäävän torjunta, suometsän hoito, metsätien tekeminen, ympäristötukisopimukset ja metsäluonnon hoitohankkeet.

Tuki on harkinnanvaraista ja sitä voidaan myöntää yksityisille metsänomistajille. Poikkeuksena on juurikäävän torjunta, jota voidaan tukea kaikkien maanomistajien mailla lukuun ottamatta valtion metsiä. Vastaavasti metsäluonnon hoitohankkeisiin voidaan tukea myöntää myös muille toimijoille kuin yksityismetsänomistajille.

Ennen toimenpiteiden toteuttamista tuen hakijan on toimitettava rahoitushakemus Suomen metsäkeskukselle. Terveyslannoituksen, suometsän hoidon ja metsätien tekemisen rahoitushakemukseen on liitettävä toteuttamissuunnitelma. Taimikon varhaishoito, nuoren metsän hoito, juurikäävän torjunta sekä suometsän hoitoon liittyvä piennartien rakentaminen voidaan aloittaa ennen rahoitushakemuksen hyväksymistä tuen saajan omalla riskillä. Metsäluonnon hoitohankkeista Suomen metsäkeskus tekee päätöksen hankehaun perusteella.

Taimikon varhaishoitoon myönnetään tukea 160 euroa hehtaaria kohden. Nuoren metsän hoidon tuki on 230 euroa hehtaarilta ja jos toimenpiteen yhteydessä kerätään pienpuuta, nousee tuki 450 euroon. Juurikäävän torjunnassa tuki on 70 euroa hehtaarilta. Tuet ovat samansuuruisia koko maassa.

Terveyslannoituksessa, suometsän hoidossa, metsätien tekemisessä ja metsäluonnon hoidossa tuki myönnetään toimenpiteiden kokonaiskustannuksiin hyväksyttävien, kohtuullisten kustannusten perusteella. Tukea myönnetään terveyslannoitukseen ja suometsän hoidossa pienialaisiin kohteisiin 40 prosenttia. Yli viiden hehtaarin suuruisissa suometsän hoitokohteissa tuki on 70 prosenttia, koska vesiensuojelutoimenpiteet ovat kalliita ja niiden suunnittelu ja toteuttaminen vaativat erityisosaamista.

Metsätien tekemisessä tuki on porrastettu tukivyöhykkeittäin. Uuden metsätien rakentamiseen tukea myönnetään 30, 40 tai 50 prosenttia tukivyöhykkeestä riippuen ja vastaavasti yksityistien perusparannukseen 40, 50 tai 60 prosenttia. Jos hankkeeseen sisältyy sillan korjaamista tai rakentamista, voidaan tuki myöntää siihen kymmenellä prosenttiyksiköllä korotettuna. Ympäristötukisopimuksilla ja metsäluonnonhoitohankkeilla toimeenpannaan yksityismetsissä METSO-toimenpideohjelmaa.

Tarvittavaksi vuosittaiseksi määrärahatarpeeksi arvioidaan noin 68 miljoonaa euroa metsänhoidollisiin toimenpiteisiin ja tieverkostoon. Lisäksi ympäristötukeen ja metsäluonnon hoitohankkeisiin vuotuinen määrärahan tarve on noin kuusi miljoonaa euroa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen, p. 040 7518 436
neuvotteleva virkamies Kaisa Pirkola, p. 040 7597 936
lainsäädäntöneuvos Kirsi Taipale, p. 040 1394 123 (oikeudelliset kysymykset)
etunimi.sukunimi(at)mmm.fi