Hyppää sisältöön
Media

Uusi laki haitallisten vieraslajien torjumiseksi

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 22.10.2015 17.57
Tiedote

Vieraslajien torjuntaa halutaan tehostaa uudella lailla. Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen laiksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta. Tarkoituksena on estää haitallisimpien vieraslajien maahantuonti, niiden kasvattaminen tai päästäminen ympäristöön. Vieraslajilain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2016.

Uuden lain taustalla on EU:n vieraslajiasetus, jolla torjutaan haitallisia vieraslajeja koko unionin alueella. Vieraslajia pidetään erityisesti haitallisena, jos se uhkaa luonnon monimuotoisuutta. EU:n tasolla valmistellaan haitallisten vieraslajien luetteloa, jonka on määrä valmistua tämän vuoden aikana.

Kansallisessa vieraslajilaissa säädettäisiin EU-asetukseen kuuluvien lajien lisäksi muista vieraslajeista, joista voi aiheutua vahinkoa erityisesti Suomen oloissa. Tällaisista kansalliseen luetteloon otettavista vieraslajeista ja niiden tuonti- ja muista kielloista säädettäisiin erikseen valtioneuvoston asetuksella. Kansallisen luettelon valmistelu on käynnistymässä.

Vieraslajilaissa korostetaan maanomistajien ja ammattimaisten toimijoiden vastuuta. Maanomistajan pitäisi hävittää kiinteistöllä esiintyvä haitallinen vieraslaji tai rajoittaa sen leviämistä, jos esiintymästä voisi aiheutua merkittävää vahinkoa luonnon monimuotoisuudelle tai ihmisten terveydelle.

– Käytännössä näin voisi olla erityisesti suojelualueilla ja niiden lähialueilla, missä haitalliset vieraslajit voisivat vahingoittaa uhanalaista lajia tai suojeltua luontotyyppiä. Lisäksi edellytyksenä on, että hävittämiseen on käytettävissä tavanomaisia ja myös kustannuksiltaan kohtuullisia keinoja. Velvollisuus ei koskisi lintujen eikä nisäkkäiden torjuntaa, sanoo lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Esimerkiksi taimikauppiaiden ja muiden ammattimaisten toimijoiden velvollisuutena olisi huolehtia siitä, ettei käsiteltävien tuotteiden tai aineistojen mukana pääsisi leviämään haitallisia vieraslajeja.

Lain lähtökohtana on, että kieltojen ja velvoitteiden ohella vieraslajiriskejä voidaan tehokkaimmin hallita tiedottamisella ja neuvonnalla sekä viranomaisten, kansalaisten, järjestöjen ja alan yritysten yhteistyössä, kuten nykyisinkin.

– On tärkeää, että myös matkailijat ja verkkokaupan asiakkaat kiinnittävät huomiota omaan vastuuseensa vieraslajien leviämisen estämisessä, painottaa Kemppainen.

Valtakunnallinen vieraslajitieto torjuntaohjeineen sekä havaintoilmoittimineen on keskitetysti kaikkien saatavilla kansallisessa portaalissa vieraslajit.fi.

Vieraslajit ovat ihmisen mukana uusiin paikkoihin levinneitä eliölajeja, kuten puutarhakasveja, riistaeläimiä, vesieliöitä tai tuholaisia. Uudessa elinympäristössään nämä meillä vieraat lajit voivat muuttaa ympäristöä, vaikeuttaa alkuperäisten lajien selviytymistä, levittää tauteja tai aiheuttaa vahinkoa esimerkiksi viljelykasveille tai metsätaloudelle. Niistä voi aiheutua haittaa myös luonnon virkistyskäytölle sekä kiinteistöjen käytölle ja arvolle.

Maailmalaajuisesti haitallisia vieraslajeja pidetään vakavana uhkana luonnon monimuotoisuudelle. Suomessa erityisen haitallisiksi vieraslajeiksi on luokiteltu jättiputket, kurtturuusu, rapurutto, espanjansiruetana ja minkki sekä vaaralliset kasvintuhoojat. Alustavien tietojen mukaan ainakaan Suomelle turkistarhauksen kannalta tärkeä minkki ei kuitenkaan olisi tulossa EU:n haitallisten vieraslajien listalle.

Tyypillisimmin haitalliset vieraskasvit leviävät luontoon puutarhakarkulaisina tai puutarhasta poistetun kasvijätteen mukana. Haitalliset vieraat eläimet puolestaan siirtyvät luontoon ihmisten vapauttamina, siirtäminä tai tarhakarkulaisina.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen, puh. 0295 162 456
neuvotteleva virkamies Johanna Niemivuo-Lahti, puh. 0295 162 259
etunimi.sukunimi@mmm.fi

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta sekä luonnonsuojelulain ja metsästyslain muuttamisesta sekä lausuntoyhteenveto: www.mmm.fi/vieraslajit/lausuntoyhteenveto

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennaltaehkäisemisestä ja hallinnasta:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:317:FULL&from=FI

Kansallinen vieraslajiportaali: vieraslajit.fi

Kansallinen vieraslajistrategia: http://www.mmm.fi/attachments/ymparisto/vieraslajiseminaari9.12.2009/67MIFeBdt/Vieraslajistrategia_tulostettava.pdf

Kimmo Tiilikainen Luonto ja ilmasto