Hyppää sisältöön
Media

VN:n asetus elintarvikevalvonnasta (72/2020)

Kohderyhmä: elintarvikealan toimijat, valvojat

Keskeinen sisältö: Asetus korvaa valtioneuvoston asetuksen elintarvikevalvonnasta (420/2011). Muutoksen taustalla ovat valvonta-asetus (EU) 2017/625 ja sen nojalla annetut komission asetukset (EU) 2019/624 ja (EU) 2019/627, elintarvikelain (23/2006) muutos (1397/2019) sekä eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain (29/2000) muutos (2019/1112). Myös komission asetus (EU) N:o 210/2013 ituja tuottavien alkutuotantopaikkojen hyväksymisestä on otettu huomioon. Asetuksen terminologia on muutettu EU-lainsäädännön mukaiseksi, joten esimerkiksi tarkastuseläinlääkäristä käytetään termiä virkaeläinlääkäri.

Elintarvikelain muutoksen johdosta elintarvikehuoneistoista tehtäviin ilmoituksiin ja laitoksen hyväksymishakemuksiin ei enää tarvitse liittää erillistä omavalvontasuunnitelmaa, ainoastaan kuvaus omavalvonnasta. Lisäksi asetuksessa on otettu huomioon EU-lainsäädännön muutokset ja joustot koskien eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvontaa tekevien henkilöiden kelpoisuusvaatimuksia: Leikkaamon valvojalta ei enää edellytetä virkaeläinlääkärin pätevyyttä, vaan hän voi olla muukin viranomaisen palveluksessa oleva henkilö, jolla on soveltuva korkeakoulututkinto ja EU-lainsäädännön leikkaamon valvojalta edellyttämä pätevyys. Pienteurastamoita ja maidontuotantotiloja valvovilta virkaeläinlääkäreiltä, alkuperätilalla eläinten elävänä tarkastuksia (ante mortem -tarkastus) suorittavilta eläinlääkäreiltä sekä teurastamossa toimivan virkaeläinlääkärin sijaisilta edellytetään oikeutta toimia laillistettuna eläinlääkärinä. Eläinlääketieteen opiskelijoiden kelpoisuudesta koskien teurastamossa toimivien virkaeläinlääkäreiden sijaistamista säädetään kuitenkin eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetussa laissa. Valvonnan yhdenmukaistamiseksi asetukseen on lisätty säännökset itujen alkutuotantopaikkojen hyväksymisestä ja ehdollisesta hyväksymisestä.

Säädöksen nimi:  VN:n asetus elintarvikevalvonnasta (72/2020)

Säädöksen numero: 72/2020    

Säädöksen voimaantulo: 20.2.2020

Säädöksen soveltaminen alkaa: 20.2.2020

Siirtymäajat: -

Linkki suomenkieliseen säädökseen

Linkki ruotsinkieliseen säädökseen