Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Porolaidunten hoito- ja käyttösuunnitelmat valmiina pilotointivaiheeseen

Tapani Sirviö Julkaisupäivä 6.6.2022 11.57 Blogit MMM

Porotalous on hyvin laajoja alueita hyödyntävä arktinen luontaiselinkeino. Se perustuu porojen kykyyn tulla toimeen ja hankkia ravintonsa luonnonlaitumilta sekä poronhoitajien perinteiseen tietoon poroista ja laidunympäristöstä. Poronhoito on erottamaton osa saamelaiskulttuuria.

Porojen laidunympäristö on kuitenkin muutoksessa; porotaloudesta on tullut ilmastonmuutoksen negatiivisille vaikutuksille herkkä elinkeino. Sen vuoksi olemme työskennelleet sellaisten laidunsuunnitelmien eteen, joilla turvataan poronhoidolle riittävän suuri poromäärä, ja samalla vaikutetaan laidunten kestävyyteen, hiilensidontaan, ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja harvinaisten tunturikasvien säilymiseen.

Kuten poronhoitoa seuraavat muistavat, suurimmat sallitut poroluvut -työryhmän lopputulemana porotalous sai riittävät resurssit. Suurimmat sallitut poroluvut ovat runsaat 200 000 eloporoa kymmenvuotiskaudelle 2020-2030. Samalla työryhmä sopi porolukujen liitännäistoimiksi porolaidunten hoito- ja käyttösuunnitelmat, joiden tarkoituksena on varmistaa porolaidunten kestävä ja luonnonmukainen käyttö

Mitä nämä suunnitelmat käytännössä merkitsevät porolaitumille?

Tällä hetkellä porotalouden tulevaisuustyöryhmä jatkaa siltä pohjalta, mihin poroluku -työryhmä vuoden 2019 loppuraportissaan päätyi. Laidunsuunnitelmien käyttöönotto etenee ja niiden ensimmäiset pilotoinnit ovat käynnistymässä.

Hoito- ja käyttösuunnitelmat varmistavat laidunten kestävän käytön. Jokainen paliskunta toteuttaa suunnitelmaa valitsemalla seuraavista keinoista kaksi, joilla parantaa laidunmaitaan. Paliskunnat esittävät keinojen toteutustavat viranomaisille.

  1. Eloporomäärän vähennys vähintään seitsemällä prosentilla paliskunnan suurimmasta sallitusta poroluvusta.
  2. Aikainen teurastus 1.6.-15.11. välisenä aikana
  3. Jäkälälaidunten tilan parantaminen
  4. Kesälaidunkierron kehittäminen
  5. Paliskuntien yhdistäminen

Toimet ovat vaihtoehtoja, joilla vähennetään laidunpainetta sekä parannetaan kesä- ja talvilaidunten tilaa. Koska paliskunnat ovat erilaisia, valittavana on vaihtoehtoja, joista voi valita itselle sopivimmat. Näillä toimilla poronhoito sitoutuu itselle parhaalla mahdollisella tavalla vaikuttamaan laidunten tilaan ja edistämään niiden kestävää käyttöä.

Olemme tarkoituksella valinneet uudenlaisen etenemistavan, jossa porotalouden tulevaisuustyöryhmä valmistelee laidunten hoito- ja käyttösuunnitelmat huolellisesti ja laajassa yhteistyössä paliskuntien kanssa. Suunnitelmien toteutuksen pilotoinnit jatkuvat vuonna 2023. Sitten kun toimilla on riittävä hyväksyttävyys, edetään tarvittavan lainsäädännön valmisteluun.

Laidunten hoito- ja käyttösuunnitelmien lisäksi porotalouden tulevaisuustyöryhmässä arvioidaan muutkin toimet, joilla voidaan turvata kestävä, kannattava ja kulttuurisesti vahva tulevaisuuden porotalous.

Kuva: Vesa Toppari / Yle

Kirjoittaja on maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies ja porotalouden tulevaisuustyöryhmän puheenjohtaja.

Luonto ja ilmasto MMM Tapani Sirviö

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.