Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Tiedonhallintalaki mahdollistaa entistä paremmat ja tehokkaammat palvelut

Antti Vertanen Julkaisupäivä 24.2.2020 10.00 Blogit MMM

Uusi laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta tuli voimaan 1.1.2020. Lain tarkoitus on luoda entistä paremmat edellytykset viranomaisten tiedonhallinnan, tietoturvallisuuden ja palveluiden digitalisoinnin kehittämiselle. Se edellyttää erilaisia kehittämistoimia kaikilta viranomaisilta ja niin sanotuilta tiedonhallintayksiköiltä.

Ministeriö on lain tarkoittamia tiedonhallintayksikkö ja sen on muun muassa ylläpidettävä toimintaympäristön tiedonhallintaa määrittelevää ja kuvaavaa niin sanottua tiedonhallintamallia. Lisäksi kunkin ministeriön on omalla toimialallaan huolehdittava niin sanotun tiedonhallintakartan sisällön ajantasaisuudesta sekä ylläpidettävä yleisiä linjauksia yhteisten tietovarantojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistämiseksi. Tiedonhallintayksiköiden johdon on huolehdittava siitä, että tiedonhallinnan vastuut on määritelty ja että velvollisuuksien toteuttamista valvotaan aktiivisesti.

Laki määrittelee uusia toimintamalleja mm. hankkeiden valmisteluun ja viranomaisten yhteistyön järjestämiseen. Uudistetulla lausuntomenettelyllä ohjataan jo varhaisessa vaiheessa tietovarantojen ja tietojärjestelmien hyödyntämistä, yhteentoimivuutta ja tietoturvallisuutta. Menettely tukee myös poikkihallinnollisten vaikutusten tunnistamista ja riippuvuuksien hallintaa jo uudistusten suunnitteluvaiheessa. Lausuntoja on pyydettävä valtiovarainministeriöltä yhtenäisen talousarvioprosessiin kytkeytyvän vuosikellon mukaisesti.

Muuttaako uusi tiedonhallintalaki jotakin ministeriössä? Tiedonhallintayksikkönä ministeriö joutuu muun muassa arvioimaan ovatko työjärjestyksessä määritellyt tiedonhallinnan vastuut ajan tasalla ja kokoamaan prosessien ja tietovarantojen kuvaukset sisältävän tiedonhallintamallin. Samalla on selvitettävä, onko ministeriössä erillisiä viranomaisia, joiden osalta vastuut tulisi määritellä erikseen (EU-roolit, rahastot, lautakunnat tms.). Tässä yhteydessä kuvataan myös yhteistyömallit ja vastuujako valtioneuvoston kanslian ja valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kanssa.

Maa- ja metsätalousministeriössä on pohdittava olisiko tiedonhallintalain vastuut määriteltävä jatkossakin nykyisen työjärjestyksen mukaisesti selkeästi osastoittain ja toimialoittain. Tämä korostaisi myös tulosohjaajien roolia omien toimialojensa tiedonhallinnan ja digitalisaation kehittämisen ohjaajina. Tämän työn merkitys korostuu organisaatioiden yhteistyötarpeen lisääntyessä tietojärjestelmien ja –varantojen muodostaessa yhä verkottuneempia ja toisistaan riippuvaisempia kokonaisuuksia - digiekosysteemejä. Onko meillä riittävät valmiudet näiden kasvavien tieto- ja digihaasteiden hoitamiseen?

Olisiko tässä myös hyvä tilaisuus kehittää digikehittämisen, tiedonhallinnan ja digitaalisen turvallisuuden johtamismallia?

Kirjoittaja on maa- ja metsätalousministeriön tietohallintojohtaja

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.