Maa- ja metsätalousministeriön myöntämät avustukset

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää hakemuksesta avustuksia kalatalousalan neuvontapalvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin sekä erityisavustuksia valtakunnallisiin ja muihin laajoihin kalatalouden edistämishankkeisiin.

Vuoden 2019 määrärahojen hakuaika alkaa 2.1.2019. Maa- ja metsätalousministeriö ottaa hakemuksia vastaan 1.2.2019 kello 16.15 saakka. Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt jatkaa hakuaikaa 15.2.2019 kello 16:15 saakka.

Avustuksia kalatalousalan neuvontapalvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin myönnetään neuvontapalveluja järjestäville tahoille. Tuen myöntämistä harkittaessa otetaan huomioon neuvontapalveluja järjestävän tahon toiminnan vaikuttavuus, laajuus, aktiivisuus, laatu ja taloudellisuus sekä toiminnan kohderyhmä.

Erityisavustuksia myönnetään valtakunnallisiin tai laajoihin kehittämis-, kokeilu-, koulutus-, selvitys- ja valistushankkeisiin, jotka edistävät kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelua, toimeenpanoa, ohjaamista ja kehittämistä sekä kalastuksenvalvontaa. Laajojen hankkeiden vaikutusalueena tulee olla useamman kuin yhden ELY-keskuksen toimialue.

Erityisavustuksia myönnetään yleishyödyllisille oikeustoimikelpoisille yhteisöille.

Avustuksen saamisen ehtoja ovat lisäksi:

  • käyttötarkoituksen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys
  • valtionavustuksen perusteltavuus avustukselle asetettujen tavoitteiden kannalta
  • tarpeellisuus hankkeen tai toiminnan laatuun, laajuuteen tai muihin tukiin nähden
  • sekä avustuksen kilpailuneutraalisuus.

Etusijalla ovat hankkeet, joiden tulokset palvelevat laajasti kalastonhoitomaksun suorittaneita sekä hankkeet, jotka edistävät kansallisen kalatiestrategian, lajikohtaisten hoito-ohjelmien ja strategioiden (ml. kansallinen rapustrategia), vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategian tai kalataloushallinnon strategian tavoitteita.

Valinnassa erityisinä painopistealueina vuoden 2019 haussa ovat:

  • luontaisten kala- ja rapukantojen monimuotoisuuden turvaaminen (esim. kalastuksen seuranta- ja säätelytoimet, vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen)
  • kalastusharrastuksen edistäminen
  • kalastuksen valvonta.

Hankkeet voivat olla yksi- tai useampivuotisia. Maa- ja metsätalousministeriö ei kuitenkaan sitoudu jatkorahoitukseen, vaan tuesta päätetään vuosittain.

Hakemukset tulee toimittaa maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon, PL 30, 00023 Valtioneuvosto (kirjaamon katuosoite Hallituskatu 3 A, Helsinki; sähköposti: [email protected]). Määrärahojen tarkemmat hakuohjeet ja hakulomakkeet löytyvät alla olevista linkeistä:

Hakuohje, hakulomake sekä talousarvio- ja tiliselvityslomake kalatalousalan neuvontapalvelujen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset:

Hakuohje ja hakulomake valtakunnalliset tai muuten laajat kalataloutta edistävät hankkeet:

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriön myöntämistä avustuksista antaa

  • kalatalousylitarkastaja Roni Selén (puh. 0295 16 2462).

Myönteisen avustuspäätöksen saaneiden tulee toimittaa avustuksen käytöstä jälkikäteen selvitys avustuspäätöksen ohjeiden mukaisesti. Tilityksessä tarvittavat lomakkeet löytyvät oheisista linkeistä:


Muualla palvelussamme:

Lisätietoja

Roni Selén, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö 0295162462