Maatalouden ympäristötyö

Maatalous vaikuttaa ympäristön tilaan ja ekosysteemien toimintaan paikallisesti ja laaja-alaisesti. Maankäyttömuodot, tilojen tuotantosuunta, erilaiset tuotantotavat, laiduntaminen, metsien hoitomenetelmät, peltojen viljelymenetelmät ja viljelymaan laatu vaikuttavat ympäristön tilaan.

Negatiivinen vaikutus ekosysteemeihin näkyy vesistöjen rehevöitymisenä, happamoitumisena ja samentumisena, elinympäristöjen häviämisenä ja lajiston köyhtymisenä.

Positiivinen vaikutus näkyy lajistoltaan ja luontotyypeiltään monimuotoisena vaihtelevina puoliavoimina elinympäristöinä, avoimena maatalousmaisemana, kulttuuriympäristönä ja viihtyisänä asuinympäristönä.

Maatalouden ympäristötyö näkyy yhä enemmän EU:n yhteisen maatalouspolitiikan eri järjestelmissä. Kaikkien EU:n suoraan ja osittain rahoittamien viljelijätukien yleisenä vaatimuksena on täydentävien ehtojen kokonaisuus. Se sisältää useita ympäristön suojeluun ja kestävään maataloustuotantoon tähtääviä ehtoja, jotka velvoittavat tuensaajia ilman, että kustannuksia erikseen korvattaisiin.

Vuodesta 2015 alkaen maatalouden ympäristötyötä täydentävät myös EU:n suoraan rahoittamien tukien viherryttämistuki, joka edellyttää monipuolista viljelykasvivalikoimaa, ekologisen alan jättämistä sekä pysyvien nurmien säilyttämistä. Nämä ehtokokonaisuudet luovat maatalouden ympäristötyölle pohjan yhdessä tilakohtaisten ympäristölupien kanssa. Maaseudun kehittämisohjelman avulla rahoitettavat toimenpiteet kannustavat edellä mainittuja ehtoja vaativampaan maatalouden ympäristötyöhön.

Maatalouden ympäristötyötä on tehty pitkään maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteillä. Vuonna 2015 alkavien uusien toimenpiteiden joukossa löytyy useita keinoja, joiden avulla maatalouden ympäristötyö vahvistuu. Ohessa esimerkkejä siitä, miten maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteistä voidaan rahoittaa ympäristöä edistäviä asioita.

  • Neuvontatoimenpiteessä tarjotaan tilakohtaista ympäristöasioiden neuvontaa, jonka avulla viljelijä oppii tunnistamaan tilansa ympäristökysymykset sekä vaikutusmahdollisuudet ja toimimaan ympäristöystävällisemmin.
  • Investoinneilla rahoitetaan kosteikkoinvestointeja, luonnonlaidunalueiden peruskunnostusta ja aitausta, pellon vesitaloutta parantavaa salaojitusta ja säätösalaojitusta sekä lannankäsittelyn tehostamisen ja ympäristöystävällisen varastoinnin ratkaisuja.
  • Tila- ja yritystoiminnan kehittämisessä rahoitetaan tuote- ja palvelukehitystä, yritystoiminnan innovaatioita sekä työmahdollisuuksien edistämistä myös ympäristöä hyödyttävästi.
  • Maaseudun palvelujen ja kylien kehittämiseksi toteutetaan esimerkiksi ympäristön tilaa parantavia yhteisöllisiä toimia, uusiutuvaa energia edistäviä hankkeita, virkistyspalvelujen tuottamista, luontoreitistöjen laatimista, asuinympäristön parantamista tai maisemanhoidon suunnittelua.
  • Luonnonmukainen tuotanto edistää ympäristöystävällistä viljelyä.
  • Luonnonhaittakorvauksilla ylläpidetään tuotantoa epäsuotuisilla alueilla.
  • Eläinten hyvinvointikorvauksilla edistetään laiduntamista.
  •  Leader-toimintatavalla tehdään paikallisista lähtökohdista ympäristöä edistäviä hankkeita.
  • Yhteistyö-toimenpiteellä edistetään tutkimustulosten viemistä käytäntöön eri tahojen toimijoiden välisenä yhteistyönä.
  • ELY-keskusten yritys- ja hanketukien määrärahojen vuosittaisessa jaossa huomioon vesien tila erityisesti Saaristomeren valuma-alueella ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi.

Katso myös

Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurantatutkimus (MYTVAS)

Muualla verkossa

Maaseutu.fi - ympäristön tilan parantaminen
Ruokavirasto.fi - ympäristökorvaukset

Katso video

Manner-Suomen maaseudun vuoteen 2020 ulottuva ohjelmakausi jatkaa maaseudun kehittämistä entistäkin elinvoimaisemmaksi. Sellaiseksi, että se hyödyttää meitä kaikkia.

Lisätietoja

Anna Schulman, ylitarkastaja 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö 0295162199