Maa- ja metsätalousministeriön julkaisusarja

 

Julkaisut 2017

Maaseutuverkoston arviointi 2017 

Eronen, Antti; Pekkala, Henrik

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 9/2017 

 

Maaseutukatsauksen 2017 kansalaiskyselyn yhteenvetoraportti
Sillanpää, Keimo; Ålander, Tommi
Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 8/2017

Maaseutukatsaus 2017
Sireni, Maarit; Halonen, Maija; Hannonen, Olga; Hirvonen, Timo; Jolkkonen, Arja; Kahila, Petri; Kattilakoski, Mari; Kuhmonen, Hanna-Mari; Kurvinen, Arja; Lemponen, Virpi; Rautiainen, Simo; Saukkonen, Pasi; Åström, Christell
Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 7/2017

Saaristo-ohjelma 2017–2019 Saaret, meri, järvet, joet ja rantavyöhyke aluekehitystekijöinä
Saaristoasiain neuvottelukunta, Spatia
Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 6/2017

Det nationella skärgårdsprogrammet 2017–2019 Öar, hav, sjöar, älvar och strandzonen som faktorer i den regionala utvecklingen
Skärgårdsdelegationen, Spatia
Jord- och skogsbruksministeriets publikationer 6a/2017

Nuoret aikuiset mökkiläisinä 2030 -selvitys
Saaristoasiain neuvottelukunta, Finnish Consulting Group FCG
Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 5/2017

Harvaan asuttu maaseutu – mahdollisuuksia täynnä. Harvaan asutun maaseudun strategia 2017–2020
Tarja Lukkari (koostanut), Harvaan asutun maaseudun verkosto
Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 4/2017

Suomen saaristo- ja vesistömatkailusta eurooppalainen vetovoimatekijä Saaristo- ja vesistömatkailun selvityshankkeen loppuraportti
Saaristoasiain neuvottelukunta, Onvisio Consulting, Caprice Consulting
Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2017

Toimintaohjelma maatalouden ammoniakkipäästöjen vähentämiseksi suomessa
Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2/2017

Päätöksen paikka. Kansallinen paikkatietostrategia 2017 - 2018
Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 1/2017

 

Julkaisut 2016

 

Seitsemäs ministerikonferenssi metsien suojelemiseksi Euroopassa
Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja: 1/2016 

Julkaisut 2015

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007–2013 jälkiarviointi
MMM julkaisusarja 2015:10

Ympäristöterveydenhuollon valtiollistamisen esiselvityshanke
MMM julkaisusarja 2015:9

Selvitys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2007-2013 sisältyneen eläinten hyvinvoinnin tuen vaikutuksista
MMM julkaisusarja 2015:8

- Liite 1: Nauta- ja sikatiloille lähetetyn Webropol-kyselyn kysymykset

- Liite 2: Tarkastajille, maaseutuelinkeinoviranomaisille, neuvojille ja eläinlääkäreille lähetetyn Webropol-kyselyn kysymykset

Metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus (MRSA) kotieläimillä ja sen merkitys eläinten ja ihmisten välisiin tartuntoihin
MMM julkaisusarja 2015:7

Kansallinen metsästrategia 2025 - Valtioneuvoston periaatepäätös 12.2.2015
MMM julkaisusarja 2015:6

 

Julkaisut 2014

 

Julkaisut 2013

 

Julkaisut 2012

 

Julkaisut 2011

Metsänkäsittelymenetelmien monipuolistaminen
MMM julkaisusarja 2011:1

 

Julkaisut 2010

 

Julkaisut 2009

Monimuotoisuuden tutkimusohjelma MOSSEn vaikuttavuusarviointi ja tieteellisen laadun arviointi
MMM julkaisusarja 2009:5

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian toimeenpanon arviointi 2009
MMM julkaisusarja 2009:4

Evaluation of the Implementation of Finland's National Strategy for Adaptation to Climate Change 2009
MMM julkaisusarja 2009:4a

Kansallinen metsäohjelma 2015, toteutuminen 2007-2008
MMM julkaisusarja 2009:3

Maa- ja metsätalousministeriön aluestrategia 2009 - 2012
MMM julkaisusarja 2009:2

Luonnoltaan arvokkaat maatalousalueet Suomessa – määrittely,seuranta ja niiden taloudelliset edellytykset
MMM julkaisusarja 2009:1

 

 

Julkaisut 2007

MMM julkaisusarja 2007:12
 

National Forest Programme 2015 - ex-ante evaluation
MMM julkaisusarja 2007:12a

Turpeen ja turvemaiden käytön kasvihuonevaikutukset Suomessa
MMM julkaisusarja 2007:11

Greenhouse Impacts of the Use of Peat and Peatlands in Finland
MMM julkaisusarja 2007:11a

Suomen peltopyykannan hoitosuunnitelma
MMM julkaisusarja 2007:10

Suomen metsäpeurakannan hoitosuunnitelma
MMM julkaisusarja 2007:9

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013
MMM julkaisusarja 2007:8

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013
MMM julkaisusarja 2007:8a

Rural Development Programme for Mainland Finland 2007-2013

MMM julkaisusarja 2007:8b

Suomen metsät 2007 - Kestävän metsätalouden kriteereihin ja indikaattoreihin perustuen
MMM julkaisusarja 2007:7

State of Finland's Forests 2007
MMM julkaisusarja 2007:7a

Eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevan lainsäädännön vaikutukset pk-yritysten toimintaan
MMM julkaisusarja 2007:6

Kansallinen metsäohjelma 2010 - Seurantaraportti 2005-2006
MMM julkaisusarja 2007:5

Finlands nationella skogsprogram 2010 - Uppföljningsrapport 2005-2006
MMM julkaisusarja 2007:5a

Finland's National Forest Programme 2010 - Follow-up report 2005-2006
MMM julkaisusarja 2007:5b

Itämeren hyljekantojen hoitosuunnitelma
MMM julkaisusarja 2007:4

Förvaltningsplan för Östersjöns sälstammar
MMM julkaisusarja 2007:4a

Management Plan for the Finnish Seal Populations in the Baltic Sea
MMM julkaisusarja 2007:4b

Maatalouspolitiikan vaihtoehdot
MMM julkaisusarja 2007:3

Suomen karhukannan hoitosuunnitelma
MMM julkaisusarja 2007:2

Suomen ilveskannan hoitosuunnitelma
MMM julkaisusarja 2007:1

Förvaltningsplan för Finlands lodjursstam
MMM julkaisusarja 2007:1a

Management Plan for the Lynx Population in Finland
MMM julkaisusarja 2007:1b

 

Julkaisut 2006

Toiminnan tehostaminen paikkatiedoilla
MMM julkaisusarja 2006:12

Kansallinen viljastrategia 2006 - 2015
MMM julkaisusarja 2006:10

Nationella spannmålsstrategin 2006-2015
MMM julkaisusarja 2006:10

Tekemällä oppii - EU-osarahoitteiset maaseudun kehittämishankkeet nuorten elinolojen vahvistajina
MMM julkaisusarja 2006:9

Suomen Leader+ -ohjelman väliarviointi 2005
MMM julkaisusarja 2006:8

Suomen maaseututyypit 2006
MMM julkaisusarja 2006:7

EU Competences in Forestry Policy
MMM julkaisusarja 2006:6

Eläinlääkärit 2006
MMM julkaisusarja 2006:5

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva nauta
MMM julkaisusarja 2006:3

Maaseutuelinkeinoneuvontajärjestöjen arviointiraportti
MMM julkaisusarja 2006:1
 

2005


Suomen susikannan hoitosuunnitelma
MMM julkaisusarja 2005:11

Förvaltningsplan för vargstammen i Finland
MMM julkaisusarja 2005:11a

Management Plan for the Wolf Population in Finland
MMM julkaisusarja 2005:11b

Elintarviketalouden laatutietojärjestelmät. Tavoiteohjelma 2005 - 2010
MMM julkaisusarja 2005:10

Maa- ja metsätalousministeriön strategia
MMM julkaisusarja 2005:9

Eläintaudit ja eläinten hyvinvointi Suomessa 2004
MMM julkaisusarja 2005:8

Animal diseases and animal welfare in Finland 2004
MMM julkaisusarja 2005:8a

Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen laajennettu metsätyöohjelma ja sen toimeenpano Suomessa
MMM julkaisusarja 2005:7

Suomen vesihuoltolaitosten liiketaloudellinen analyysi
MMM julkaisusarja 2005:6

Interim evaluation of the National Forest Programme
MMM julkaisusarja 2005:5a

Kansallisen metsäohjelman väliarviointi. Loppuraportti
MMM julkaisusarja 2005:5

Kansallinen metsäohjelma 2010. Seurantaraportti 2004
MMM julkaisusarja 2005:4

Kalastusmatkailun nykytila, kehittämishaasteet ja hanketoiminta Suomessa
MMM julkaisusarja 2005:3

EU-ohjelmat maaseudun naisten elinolosuhteiden tukena - selvitys maaseudun kehittämisohjelmien tuloksista ja hyvistä käytännöistä
MMM julkaisusarja 2005:2

National strategi för anpassning till klimatförändringen
MMM julkaisusarja 2005:1b

Finland's National Strategy for Adaptation to Climate Change
MMM julkaisusarja 2005:1a

Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia
MMM julkaisusarja 2005:1

 

2004

Metsäkeskusarviointi 2004 - Metsäkeskusten ja Tapio-työryhmän ehdotusten toteutumisen arviointi
MMM julkaisusarja 2004:16

Elinvoimainen maaseutu - yhteinen vastuumme
Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 2005 - 2006

MMM julkaisusarja 2004:15

En livskraftig landsbygd - vårt gemensamma ansvar
Det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2005 - 2006

MMM julkaisusarja 2004:15a

Mosse puolimatkassa - monimuotoisuuden tutkimusohjelman alustavat tulokset
MMM julkaisusarja 2004:14

Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokouksen päätökset: Strateginen arvio uusiutuvia luonnonvaroja ja maaseutua koskevista toimista
MMM julkaisusarja 2004:13

Neljäs ministerikonferenssi metsien suojelemiseksi Euroopassa.
Wien 28. - 30. 4. 2003. Päätökset

MMM julkaisusarja 2004:12

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2004-2007
MMM julkaisusarja 2004:11

National Geographic Information Strategy 2005-2010
MMM julkaisusarja 2004:10a

Kansallinen paikkatietostrategia 2005-2010
MMM julkaisusarja 2004:10

Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt
MMM julkaisusarja 2004:9

Särskilt viktiga livsmiljöer som avses i skogslagen
MMM julkaisusarja 2004:9a

EU:n metsäasiat - Suomen kannat
MMM julkaisusarja 2004:8

Kansallinen metsäohjelma 2010
Seurantaraportti 2002 - 2003

MMM julkaisusarja 2004:7

Kohti yhteyksien maaseutua. Selvitys EMOTR -rahoitteisista maaseudun tietoyhteiskuntahankkeista
MMM julkaisusarja 2004:6

Kansallisen laatustrategian väliarviointi alkutuotannon osalta. Loppuraportti
MMM julkaisusarja 2004:5

Country Report on Farm Animal Genetic Resources
MMM julkaisusarja 2004:4a

Suomen maaraportti kotieläinten geenivaroista FAO:lle
MMM julkaisusarja 2004:4

Alueellisen maaseudun kehittämisohjelman (ALMA) väliarviointi 
MMM julkaisusarja 2004:3

Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointiraportti 2003
MMM julkaisusarja 2004:2

Horisontaalisen maaseudun kehittämisohjelman väliarviointi
MMM julkaisusarja 2004:1

2003

Elintarvikkeiden ympäristövaikutukset. FOODCHAIN 
MMM julkaisusarja 2003:6

Elintarvikkeiden laatutietojärjestelmä ELATI
Hankehallinnoin ohje.
MMM julkaisusarja 2003:5

Ojitustoimitusopas
MMM julkaisusarja 2003:4

Suomen Leader+ -ohjelma täydennysosa
MMM julkaisusarja 2003:3

Komplement till LEADER+ -programme
MMM julkaisusarja 2003:3a

Sewage Sludge and Sludge Products for Agricultural Use - a Study on Hygienic Quality
MMM julkaisusarja 2003:2

Biologinen monimuotoisuus maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla
MMM julkaisusarja 2003:1


2002

Elintarviketalouden reunaehdot vuoteen 2030 mennessä
ETU 2030
MMM julkaisusarja 2002:9

Maataloussanasto. Yhteisen maatalouspolitiikan keskeisiä käsitteitä Suomessa ja Ranskassa
MMM julkaisusarja 2002:8

Elintarvikeklusteritoiminnan arviointi
MMM julkaisusarja 2002:7

Kansallinen metsäohjelma 2010
Seurantaraportti 2001
MMM julkaisusarja 2002:6

Elintarviketalouden laatutietojärjestelmän kehittämisselvitys
MMM julkaisusarja 2002:5

Kansainvälinen metsäpolitiikka 1998-2000
Kansainvälisen metsäpolitiikan neuvottelukunnan raportti
MMM julkaisusarja 2002:4

Kulttuurihankkeiden työllisyysvaikutukset.
Valtakunnan arvio ohjelmakaudesta 1995-1999
MMM julkaisusarja 2002:3

Maps and geographic information - essential elements in a well-functioning society. Public mapping strategy 2001-2010 in Finland
MMM julkaisusarja 2002:2a

Kartat ja paikkatiedot - osa toimivaa yhteiskuntaa. Yleisten kartastotöiden strategia 2001 - 2010
MMM julkaisusarja 2002:2

Handbok i lagen om vattentjänster
MMM julkaisusarja 2002:1a

Vesihuoltolakiopas
MMM julkaisusarja 2002:1

 

2001

12/2001
Suomen maa- ja metsätalouden kansallinen kasvigeenivaraohjelma
ISBN 952-453-063-5, ISSN 1238-2531

11/2001
Alueellinen maaseudun kehittämisohjelma
Tavoite 1 -ohjelman ulkopuoliselle alueelle vuosille 2000 - 2006
(Huom! tiedosto on päivitetty versio julkaisusta, jossa näkyvät Euroopan komission hyväksymät muutosesitykset)
ISBN 952-453-060-0, ISSN 1238-2531

11a/2001
Regionala program för landsbygdens utveckling
utanför mål 1 området under perioden 2000 - 2006
ISBN 952-453-061-9, ISSN 1238-2531

11b/2002
Regional Rural Development Programme
for areas outside Objective 1 for 2000 - 2006
ISBN 952-453-062-7, ISSN 1238-2531

10/2001
POMO+ toimintaryhmät ja niiden kehittämissuunnitelmien toteuttaminen
2001-2006 -toimeenpanoasiakirja
ISBN 952-453-057-0, ISSN 1238-2531

9/2001
Suomen Leader+ -ohjelma
ISBN 952-453-056-2, ISSN 1238-2531

9b/2001
Leader+ programme for Finland
ISBN 952-453-058-9, ISSN 1238-25431

9a/2001
Finlands Leader+-program
ISBN 952-453-058-9, ISSN 1238-2531

8/2001
Maa- ja metsätalousministeriön luonnonvarastrategia
Uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö
ISBN 952-453-054-6, ISSN 1238-2531

8b/2001
Strategy for Renewable Natural Resources in Finland
ISBN 952-453-054-6, ISSN 1238-2531

8a/2001
Jord- och skogsbruksministeriets naturresursstrategi
Hållbar användning av förnybara naturresurser
ISBN 952-453-082-1, ISSN 1238-2531

7/2001
Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen arviointiraportti 2001
ISBN 952-453-045-7, ISSN 1238-2531

6/2001
Selvitys vesihuoltolaitosten taloudellisesta tilasta
ISBN 952-453-044-9, ISSN 1238-2531

5/2001
Cadmium in Wood Ash Used as Fertilizer in Forestry
ISBN 952-453-043-0, ISSN 1238-2531

4/2001

Kansallinen metsäohjelma 2010, seurantaraportti 2000
Finlands's National Forest Programme 2010. Follow-up Report 2000. Translation
ISBN 952-453-034-1, ISSN 1238-2531

3/2001
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan paikkatietostrategia - seuranta ja suuntaus 1.1.2001
ISBN 952-453-031-7, ISSN 1238-2531

2/2001
Puhdistamolietteen ja lietevalmisteiden käyttö maataloudessa. Hygienia ja riskitutkimus (pilottihanke LIVAKE-2000)
ISBN 952-453-029-5, ISSN 12238-2531

1/2001
Elintarvikeklusterin laatuselvitys. 108 sivua.
ISBN 952-453-028-7, ISSN 1238 - 2531

2000

5/2000
Suomen metsätalouden tila 2000
Kestävän metsätalouden kriteerit ja indikaattorit
ISBN 952-453-024-4, ISSN 1238-2531

5a/2000
The State of Forestry in Finland 2000. Criteria and Indicators for Sustainable Forest Management in Finland
ISBN 952-453-024-4, ISSN 1238-2531

4/2000
Cadmium in Fertilizers
Risks to human health and the environment
ISBN 952-453-020-1, ISSN 1238¿2531

3/2000
Ranskan maaseutusopimus (CTE) - seminaari Helsingissä 8.9.2000 (suomi)
Ranskan maaseutusopimus (CTE) -seminaari Helsingissä 8.9.2000 (en francais)
ISBN 952-453-017-1, ISSN 1238-2531

2/2000
Metsäkeskus Tapion arviointi
ISBN 952-453-020-1, ISSN 1238-2531

1/2000
Metsät ilmastosopimuksessa ja Kioton pöytäkirjassa
ISBN 952-453-008-2, ISSN 1238-2531

1999

8/1999
Evaluation of the Agricultural Research Institute of Finland (MTTL). Report of the International Evaluation Group
ISBN 952-453-003-1, ISSN 1238-2531

7a/1999
International Evaluation of the Finnish Game and Fisheries Research Institutes
ISBN 951-53-2027-5, ISSN 1238-2531

7b/1999
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kansainvälinen arviointi
ISBN 951-53-2027-5, ISSN 1238-2531

6/1999 
Kansallinen metsäohjelma 2010
Taustaraportti
ISBN 951-53-2023-2, ISSN 1238-2531

5/1999
Vesitalousasioiden hallinto kahdessatoista EU:n jäsenvaltiossa
ISBN 951-53-2001-1, ISSN 1238-2531

4/1999
Kolmas ministerikonferenssi metsien suojelemiseksi Euroopassa
ISBN 951-53-1969-2, ISSN 1238-2531

3/1999
Uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön yleismittarit
ISBN 951-53-1954-4, ISSN 1238-2531

2/1999
Kansallinen metsäohjelma 2010
ISBN 951-53-1932-3, ISSN 1238-2531

Jakelu: MMM tietopalvelukeskus, p. (09) 160 3397
Hinta: 100mk+alv.

1/1999
Paikkastrategiatyöryhmän mietintö
ISBN 951-53-1915-3, ISSN 1238-2531