FI SV EN

Växdskyddsmedel

Växtskyddsmedel används för att skydda växter mot skadegörare, det vill säga mot växtsjukdomar, skadedjur och ogräs. Dessutom används växtskyddsmedel för att reglera växters tillväxt (växtregulatorer). Eftersom växtskyddsmedel är avsedda att bekämpa eller förstöra någonting är de skadliga och kan ha skadliga verkningar på mänskors hälsa eller på miljön. För att förhindra dessa skadliga verkningar utvärderas växtskyddsmedel noggrant innan det fattas beslut om de ska godkännas. Det är viktigt att komma ihåg att man i Finland enbart får använda och släppa ut på marknaden växtskyddsmedel som är godkända i Finland.

Bestämmelser om växtskyddsmedel finns i Europaparlamentets och rådets förordning (växtskyddsmedelsförordningen) (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG samt i lagen om växtskyddsmedel (1563/2011).

Syftet med växtskyddsmedelsförordningen är att säkerställa en hög skyddsnivå för både människors och djurs hälsa och för miljön samt att förbättra den inre marknadens funktionssätt genom att harmonisera reglerna för utsläppande på marknaden av växtskyddsmedel och samtidigt förbättra jordbruksproduktionen. Växtskyddsmedelsförordningen innehåller regler för godkännande och utsläppande på marknaden av växtskyddsmedel, för användning av dem och för övervakning i unionen. Dessutom ingår i växtskyddsmedelsförordningen bestämmelser om godkännande av verksamma ämnen och bland annat registerhållning (bokföring) gällande växtskyddsmedel.

Syftet med lagen om växtskyddsmedel är att säkerställa att växtskyddsmedel används på ett korrekt och hållbart sätt och att minska riskerna med av användningen av växtskyddsmedel. I lagen om växtskyddsmedel ingår bestämmelser om utbildning i användning av växtskyddsmedel, om examen inom området för växtskyddsmedel och om testning av utrustning för spridning av växtskyddsmedel samt om integrerat växtskydd. Enligt lagen utarbetar och genomför Säkerhets- och kemikalieverket ett handlingsprogram för en hållbar användning av växtskyddsmedel tillsammans med branschens aktörer och myndigheter. Dessutom ingår i lagen bestämmelser om tillsyn, avgifter samt administrativa tvångsmedel och påföljder.

Med lagen har Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel verkställts.

Säkerhets- och kemikalieverket svarar för tillsynen över växtskyddsmedel när det gäller tillverkning, import, utsläppande på marknaden, marknadsföring samt importörers och distributörers hantering av växtskyddsmedel Livsmedelsverket svarar för tillsynen över användningen av växtskyddsmedel, samt i fråga om hantering och lagring i samband med den.

-> Delegationen för växtskyddsmedel

Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt en delegation för växtskyddsmedel med stöd av lageno m växtskyddsmedel. Delegationens uppgift är att följa utvecklingen, ge utlåtanden, komma med förslag och ta initiativ i ärenden som gäller växtskyddsmedel. Delegationens medlemmar representerar olika intressentgrupper inom växtskyddsområdet, så som forskningen, rådgivningen, företag , producenter och administrationen.

 

STRATEGIER OCH ARBETSGRUPPSPROMEMORIOR

Nationellt handlingsprogram för en hållbar användning av växtskyddsmedel (Arbetsgrupsspromemoria MMM 2011:4)

Bakgrundsutredning om riskminskningsmöjligheter vid användning av växtskyddsmedel (enbart på finska)

Den nationella växtskyddsstrategin 2004-2013

NATIONELL LAGSTIFTNING

Lag om växtskyddsmedel 1563/2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbildningsprogrammet i hantering och användning av växtskyddsmedel, JSMf 6/2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om de allmänna principerna för integrerat växtskydd, JSMf 7/2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om spridning av växtskyddsmedel genom flygbesprutning, JSMf 8/2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkännande av institutioner som testar växtskyddsmedel samt om försöks- och forskningsverksamhet, JSMf 9/2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på utrustning för spridning av växtskyddsmedel samt testning och riskbedömning av spridningsutrustning, JSMf 4/2016 , förändring JSMf 8/2017

EU:s VÄXTSKYDDSMEDELSLAGSTIFTNING

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel

EU-DATABAS FÖR VERKSAMMA ÄMNEN I VÄXTSKYDDSMEDEL

Växtskyddsmedel får endast innehålla verksamma ämnen som är godkända i EU. I den databas som EU-kommissionen upprätthåller på engelska kan du kontrollera vilka verksamma ämnen som är godkända. Dessutom innehåller databasen uppgifter om gränsvärden för växtskyddsmedelsrester. (http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm)

På andra webbplatser

EU-databasen om gränsvärden för växtskyddsmedelsrester

 

Mer information

Tove Jern, jordbruksöverinspektör
JSM, Livsmedelsavdelningen, Enheten för livsmedelssäkerhet
Tfn. 0295162318 E-post:  

Lisätietoja

Tove Jern, johtava asiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö Puhelin:0295162318   Sähköpostiosoite: