FI SV EN

Naturligtvis närmat!

Närproducerad mat är ett av de prioriterade områdena i vårt lands matpolitik. Närmatsprogrammet som bereddes i jord- och skogsbruksministeriet i samarbete med olika intressentgrupper godkändes som statsrådets principbeslut 16.5.2013. Närmatsprogrammet finns på finskasvenska och engelska.

Principbeslutet ställde upp följande mål för utvecklingen av närmatssektorn för år 2020:

  1. göra produktionen av närmat mångsidigare och öka den så att den motsvarar efterfrågan och att höja närmatens förädlingsgrad
  2. genom lagstiftning och rådgivning ge småskalig livsmedelsförädling och försäljning bättre möjligheter
  3. öka närmatens andel av den offentliga upphandlingen genom att höja upphandlingskompetensen och kvalitetskriterierna
  4. förbättra primärproduktionens möjligheter
  5. intensifiera samarbetet mellan aktörerna inom närmatssektorn
  6. öka uppskattningen av maten och aktörerna i matkedjan.

Närmatsprogrammet genomförs som program på statsrådsnivå genom tillgängliga metoder, särskilt genom åtgärder som anknyter till lagstiftningen och stödsystemen. Programmets mål och riktlinjer skapar en grund för och ger mervärde till det utvecklingsarbete som utförs av andra aktörer i närproduktionskedjan.

Närmat är lokal mat

I närmatsprogrammet avses med närmat i första hand lokal mat som främjar den lokala ekonomin, sysselsättningen och matkulturen i den egna regionen. Maten är producerad och förädlad av råvaror från den egna regionen och den marknadsförs och konsumeras i den egna regionen. Med den egna regionen avses ett landskap eller motsvarande eller mindre regionnivå.

Åtgärderna i närmatsprogrammet täcker närmast specialprodukter av små företag inom livsmedelsbranschen med den närliggande regionen som det största marknadsområdet, men som säljs via olika kanaler också i övriga Finland. Sådana produkter finns närmast i sortimentet hos små företag.

I närmatsprogrammet betonas också korta distributionskedjor. Närmat och lokalt producerad mat har ett nära samband speciellt med korta distributionskedjor. Korta distributionskedjor fastställs av ett mindre antal ekonomiska aktörer i kedjan, samarbete mellan aktörerna, lokal ekonomisk tillväxt samt geografiska och sociala förbindelser mellan producenterna och konsumenterna.

Närmatsprogrammet i social media

Närmatsprogrammet på Facebook
Lähiruokaa – totta kai! -bloggen

 

Lisätietoja

Kirsi Viljanen, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162142