Metsäkonetiedon välitys keskitettyyn tietokantaan

Hankkeen tavoitteena on luoda perusteet laajamittaisen metsäkoneilla tuotettavan tiedon kokoamiseksi ja hyödyntämiseksi metsätalouden ja puuhuollon tietojärjestelmissä ja käyttösovelluksissa. Hankkeessa koottavia metsäkoneaineistoja käytetään myös muissa MMM:n rahoittamissa Metsätieto ja sähköiset palvelut –kärkihankkeen hankkeissa, joissa erilaista dataa tarvitaan uusien metsävaroja ja puuston laatua kuvaavien mallien kehittämiseen sekä metsävaratietojen ajantasaistuksen, metsänkäytön suunnittelun ja puuhuollon toiminnanohjauksen sovelluskehitykseen. Tavoitteena on kehittää ja pilotoimalla testata menetelmät ja käytännöt hakkuukoneiden tuottaman datan hankkimiseksi yhtenäisellä tavalla, prosessoimiseksi ja siirtämiseksi tietovarastoihin ja edelleen niistä jaettavaksi aineistoja hyödyntäviin järjestelmiin. Muiden metsäkoneiden datantuotantomahdollisuuksia selvitetään myös. Tiedonkeruun kustannukset ja vaikutukset puunkorjuun toimintoihin ja tiedonhallinnan käytäntöihin selvitetään.

Hanke koostuu seuraavista tehtäväkokonaisuuksista:
1. Hakkuukonetiedon hyödyntämisen käyttötapaukset ja niiden tietosisältövaatimukset
2. Datan hankintamenetelmän kuvaus
3. Tietovaraston tietomalli ja datan käsittelykuvaukset
4. Datasta tuotettavien tunnusten ja jatkojalostetun tiedon laskentamenetelmät
5. Tietovaraston rajapinnat metsätietoarkkitehtuuriin
6. Tietovaraston rakentaminen ja pilotointi
7. Käyttötapausten pilotointi
8. Hakkuukonetiedon keruun ja ylläpidon organisointi- ja rahoitusvaihtoehtojen kuvaus
9. Hakkuukoneen anturoidulla kouralla kerätyn puutiedon sijaintitarkkuus

Tietovaraston ja käyttösovellusten suunnittelua varten kuvataan metsäkonetiedon tuottamisen ja hyödyntämisen käyttötapaukset ja niiden tietovaatimukset. Tietoarkkitehtuurin kuvauksessa määritetään tietovaraston tietomalli ja tehdään datankäsittelyn kuvaukset. Keskeinen osa hanketta on datasta tuotettavien tunnusten laskentamenetelmien kehittäminen ja testaaminen. Keskitetty tietokanta toteutetaan hankkeessa pilottina. Tietovaraston muodostamista varten hankitaan hakkuukoneaineistot Metsätehon osakkaiden avustuksella. Tietovaraston käyttöä erilaisissa käyttösovelluksissa testataan pilotoimalla.

Tulosten pohjalta laaditaan esitys hakkuukonetiedon keruun ja tietovaraston rakentamisen sekä ylläpidon organisointi- ja rahoitusvaihtoehdoista. Siihen perustuen päätetään alan toimijoiden kesken tietovaraston rakentamisen ja metsäkoneaineistojen keruun jatkotoimista sekä tietovarastoon kootun tiedon käytöstä.

Hankkeen toteuttavat Metsäteho Oy, Helsingin yliopisto, Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskus FGI ja Tampereen teknillinen yliopisto. Vastuullisena johtajana toimii Tapio Räsänen Metsäteho Oy:stä. Hankkeen ohjausryhmänä toimii Metsätieto ja sähköiset palvelut –kärkihankkeen ohjausryhmä. Kokonaiskustannusarvio vuosille 2016 – 2018 on 1 042 868 euroa, josta MMM:stä haettavan tuen osuus on 548 492 euroa. MMM on myöntänyt hankkeelle rahoitusta 197 914 euroa vuodelle 2016.