Metsävaratiedon tuottaminen kustannus-hyötyanalyysi

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa tukemaan tulevaa metsävaratiedon keruutapaa koskevia päätöksiä. Tavoitteena on selvittää yhteiskunnan kannalta järkevä investointien taso metsävaratiedon tuottamiseen ottaen huomioon tiedon eri osapuolille tuottamat hyödyt ja tiedon keruun kustannukset. Hankkeessa selvitetään aluksi metsävaratiedon käyttäjät ja käyttötilanteet ja niissä vaadittava tietosisältö.  Niiden perusteella arvioidaan tiedon tuottama hyöty sekä tiedon laadun vaikutus hyötyihin. Hyödyt analysoidaan mallintamalla kaukokartoitusmateriaalin, maastokoealojen sekä inventointisyklin valintojen kautta metsävaratietoihin muodostuva epävarmuus, ja sen vaikutus eri päätöstilanteisiin.  Työ tehdään yhteistyössä Luken, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen, Metsäkeskuksen ja Metsätehon kanssa.