Olosuhdetieto mukaan metsätietoon

MEOLO–projektissa kehitetään menetelmiä, joilla puunkorjuun ja metsänhoitotöiden kannalta oleelliset olosuhdetiedot saadaan kustannustehokkaasti tuotettua.  Tavoitteena on erityisesti:

  • Varustaa metsäkone anturitekniikalla, joka mahdollista maaperän kantavuus- ja muun olosuhdetiedon keräämiseen sekä kehittää menetelmiä kerätyn tiedon hyödyntämiseksi
  • Testata hilatasoisten kulkukelpoisuusmallien kulkukelpoisuusluokitusta sekä kehittää mallinnusmenetelmiä, joilla säätilan aiheuttamat dynaamiset muutokset maaperän kantavuudessa voidaan ennustaa
  • Testata uusia kaukokartoitusmenetelmiä olosuhdetietojen tuottamiseksi 
  • Kehittää ja pilotoida kustannustehokkaita omavalvonnan menetelmiä maasto-olosuhdetietojen tuottamiseksi.