Puuston laatutunnukset

Puuston laatu tulee nousemaan avainasemaan pyrittäessä kehittämään lopputuotteiden jalostusastetta. Tällöin keskeiseksi haasteeksi nousee yksittäisten puiden ja puustojen laadun mittaaminen ja mallinnus. Tässä tutkimushankkeessa kehitetään puuston laatumittaukseen soveltuvia kaukokartoitusmenetelmiä, puiden ja puustojen laatumalleja sekä laatumallien paikallista kalibrointia kaukokartoitusaineistojen avulla.

Hankkeen päätavoite on kehittää menetelmiä puuston laadun ennustamiseen. Yleisenä tavoitteena on saattaa laatutieto osaksi tulevaisuuden metsävaratietoa. Yksityiskohtaiset tavoitteet ovat seuraavat:

1) Puuston laatutiedon ennustaminen ALS- ja TLS-aineistoilla; tarkkuus, luotettavuus, ongelmakohdat
2) Puuston laatutiedon ennustaminen ja kalibrointi ALS-aineistojen avulla laajoille alueille
3) Puuston ulkoisten ja sisäisten laatutunnusten vastaavuuden selvittäminen operatiivisessa inventointimittakaavassa