Valtioneuvoston asetus MMM/2023/44

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.3.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus erikoiseläinlääkärin tutkinnosta ja oikeudesta toimia erikoiseläinlääkärinä annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Johanna Wallius, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162244
Asia
Erikoiseläinlääkärikoulutus uudistuu, ja sen ohjaus siirtyy opetus- ja kulttuuriministeriöltä maa- ja metsätalousministeriölle. Asiaa koskevat lait, eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta annettu laki ja yliopistolain 7 ja 37 §:n muuttamisesta annettu laki, sisältyvät eduskunnan vastaukseen EV 276/2022 vp. Lait on vahvistettu 3.3.2023, ja ne tulevat voimaan 1.8.2023. Uudistuksen tarkoituksena on saattaa erikoiseläinlääkärikoulutus vastaamaan valtakunnallisia linjauksia ja helpottaa sen sisällöllistä kehittämistä. Lisäksi tavoitteena on parantaa koulutuksen työelämävastaavuutta sekä tiivistää koulutuksen yhteyttä palvelujärjestelmään ja ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtäviin. Erikoiseläinlääkärikoulutuksen ohjauksen siirron yhteydessä koulutuksen tutkintomuotoisuus poistuu. Koulutus on jatkossa yliopistotutkinnon jälkeistä ammatillista jatkokoulutusta. Perussäännökset uudistetusta erikoiseläinlääkärikoulutuksesta sisältyvät eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain (29/2000) 41 b §:ään. Pykälän 3 momentin mukaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä erikoiseläinlääkärikoulutuksen tavoitteista, opintojen rakenteesta, koulutusohjelmista, koulutuksesta annettavasta todistuksesta ja muista opintojen perusteista. Valtioneuvoston asetus erikoiseläinlääkärin tutkinnosta ja oikeudesta toimia erikoiseläinlääkärinä ehdotetaan kumottavaksi, sillä se muuttuu tarpeettomaksi koulutuksen tutkintomuotoisuuden poistumisen ja asetuksenantovaltuuksiin tehdyn muutoksen vuoksi. Uusi maa- ja metsätalousministeriön asetus erikoiseläinlääkärikoulutuksesta tulee voimaan samaan aikaan kuin kumoamisasetus. Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 1.8.2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen erikoiseläinlääkärin tutkinnosta ja oikeudesta toimia erikoiseläinlääkärinä annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
Vaikutukset
Esityksellä ei ole vaikutuksia valtiontalouteen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen