Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2022/145

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eläinten hyvinvoinnista ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 186/2022 vp; EV 331/2022 vp) b) eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 186/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Tiina Pullola, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5162108
Asia
Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa eläinten teurastusta koskevan sääntelyn kansainvälisen oikeustilan kehitystä, raportoi siitä valiokunnalle ensi vaalikauden loppuun mennessä ja tarvittaessa laatii siitä johtuvat muutosesitykset.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi eläinten hyvinvoinnista ja siihen liittyviksi laeiksi, ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Tiedotteet