Valtioneuvoston asetus MMM/2023/57

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.9.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus maatalouden neuvontapalveluiden ja eräiden muiden kehittämistoimien valtionavustuksesta

Ministeri
Sari Essayah
Esittelijä
Erityisasiantuntija, esittelijä Ilona Rauhanen, p. 029 5162134
Asia
Ehdotettavalla asetuksella säädettäisiin valtion talousarvion mukaisen maaseudun elinkeinojen kehittämiseen tarkoitetun valtionavustuksen myöntämisestä ja käyttämisestä. Asetus annettaisiin valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n ja valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 7 c §:n nojalla. Ehdotettavalla asetuksella kumottaisiin maaseudun neuvontajärjestöjen valtionavustuksista annettu valtioneuvoston asetus (431/2016), jolla aiemmin säädettiin maaseudun neuvontajärjestöjen valtionavustuksista. Ehdotuksen keskeisenä tarkoituksena on voimassa olevan valtioneuvoston asetuksen keskeisten säännösten ajantasaistaminen siten, että yhteisön valtiontukilainsäädännön asettamat vaatimukset avustuksen käytölle täyttyvät. Tässä yhteisön valtiontukilainsäädännöllä tarkoitetaan komission asetusta (EU) 2022/2472 tiettyjen maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti, jäljempänä maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden ryhmäpoikkeusasetus. Lisäksi tarkoituksena on laajentaa asetus kattamaan 22 artiklassa säädetyn neuvontapalvelujen tuen lisäksi myös seuraavia maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisia toimia: 27 artiklassa säädetystä tuesta kotieläinjalostusta koskeviin toimiin, 21 artiklassa säädetystä tuesta tietämyksenvaihtoa ja tiedotusta koskeviin toimiin sekä 38 artiklassa säädetystä tuesta maatalousalan kehittämistyöhön. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 16.10.2023
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen maatalouden neuvontapalveluiden ja eräiden muiden kehittämistoimien valtionavustuksesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Asetusehdotuksella ei ole suoranaisia vaikutuksia valtion talousarvioon. Asetusehdotuksessa ei esitetä merkittäviä muutoksia voimassa olevaan tukijärjestelmään nähden. Valtion vuoden 2023 talousarviossa momentille 30.10.50 (Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen) on myönnetty määrärahaa 5 616 000 euroa. Maatalouden neuvontapalveluista ja eräistä muista kehittämistoimista aiheutuvat kustannukset katetaan julkisen talouden suunnitelmien sekä valtion talousarvioiden mukaisten määrärahojen puitteissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen