Valtioneuvoston asetus MMM/2023/66

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.4.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta

Ministeri
Petri Honkonen
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, p. 029 5162152
Asia
Asetuksella saatetaan voimaan kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitettu pöytäkirja. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 6 päivänä huhtikuuta 2023. Pöytäkirja sisältää määräykset, jotka poikkeavat kalastussäännöstä. Pöytäkirjassa on määräykset lapsille tarkoitetusta aikuisen lupaan liitettävästä kalastusluvasta, muun kalan vapakalastuksen vuorokautisesta rauhoitusajasta, rantakalastusluvan vuorokautisen kalastusajan muutoksesta, meritaimenen vapakalastuksen uusista erikseen rajatuista alueista, muun kalan pyyntiin käytettävistä vapavälineistä ja verkkopyydyksistä, sivujokien suualueiden kalastuskieltoalueiden laajuudesta, muun kalan kuin lohen verkkokalastuksen kalastusajan jatkamisesta, paikkakuntalaisen vapakalastusluvan ja yleisen paikkakuntalaisluvan saalisraportointivelvoitteen aikataulusta, sekä tieteelliseen tutkimukseen myönnettävien poikkeuslupien myöntöperusteista.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta, sekä päättää, että asetus julkaistaan säädöskokoelmassa myös pohjoissaamenkielisenä käännöksenä
Vaikutukset
Muiden lajien kalastusta koskevat muutokset ovat lähinnä teknisiä ja niillä pyritään laajentamaan muiden lajien kalastusmahdollisuuksia. Lisäksi venekalastuksen sallimisella kalastussäännön 4 §:n 1 ja 2 kohtien mukaisille lupaluokille (paikalliskalastajat) pyritään helpottamaan joelle kalastamaan pääsyä ja kalastukseen liittyvän tietotaidon ylläpitoa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen