Valtioneuvoston asetus MMM/2023/77

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.5.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistön sivuvesistöissä vuonna 2023

Ministeri

Li Andersson

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, p. +358 295 162 152

Asia

Asetuksessa säädettäisiin muun kalan pyyntiä koskevista kalastusmääräyksistä Tenojoen vesistön sivuvesistöissä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 15 päivänä toukokuuta 2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen kalastuksesta Tenojoen vesistön sivuvesistöissä vuonna 2023 sekä päättää, että asetus julkaistaan säädöskokoelmassa myös pohjoissaamenkielisenä käännöksenä

Vaikutukset

Asetuksen ympäristövaikutukset ovat selvästi myönteisiä, ne parantavat lohikantojen tilaa sekä luovat edellytyksiä lohikantojen elvyttämiselle ja niiden monimuotoisuuden säilyttämiselle. Lohenkalastuskielto aiheuttaa negatiivisia taloudellisia sekä sosiaalisia vaikutuksia lyhyellä aikavälillä, mutta lohikantojen vahvistuminen luo edellytyksiä loheen perustuvalle sosiaalis-taloudelliselle käytölle pidemmällä aikavälillä. Muiden lajien kalastusta koskevat muutokset lieventävät kiellon negatiivisia vaikutuksia parantamalla muiden kalalajien kalastusmahdollisuuksia.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen