Valtioneuvoston asetus MMM/2023/79

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.5.2023 12.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus eräistä kalastuslupiin liittyvistä säännöksistä Tenojoen vesistössä

Ministeri

Antti Kurvinen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, p. +358 295 162 152

Asia

Asetuksella vahvistettaisiin Tenon kalastussäännön 5 §:n 4 momentissa tarkoitetun erityisen kalastuslupakiintiön määrä. Lisäksi asetuksessa säädettäisiin varaamattomien erityislupakiintiön lupien siirtymisestä ostettaviksi kalastussäännön 5 §:ssä tarkoitettuun matkailulupakiintiöön, mikäli niitä ei käytetä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 24 päivänä toukokuuta 2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen eräistä kalastuslupiin liittyvistä säännöksistä Tenojoen vesistössä

Vaikutukset

Nyt annettavalla asetuksella säädettäisiin erityisen kalastuslupakiintiön määrästä, kalastuslupien varaamiseen liittyvistä määräajoista ja varaamattomien erityiseen kalastuslupakiintiöön kuuluvien lupien siirtämisestä ostettavaksi matkailulupakiintiöön. Ehdotus ei aiheuttaisi muutoksia hallinnollisiin menettelyihin eikä kalastuslupien varaamiseen liittyviin määräaikoihin. Ehdotettu asetus selkeyttäisi osaltaan lupakiintiön käyttöä ja edistäisi sujuvaa luvanmyyntiä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen