Hallituksen esitys MMM/2023/119

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.9.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

HE 16/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Metsäneuvos Niina Riissanen, p. +358 295 162 339

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä annetun lain vähämerkityksistä tukea koskevia säännöksiä siten, että niissä otetaan huomioon kyseistä tukea koskeva uusi vuoden 2023 loppupuolella annettava vähämerkityksistä tukea koskeva Euroopan unionin säädös. Ehdotus liittyy taimikon ja nuoren metsän hoidon tukeen. Lisäksi muutettaisiin säännöstä, joka koskee ympäristötukisopimusta koskevista neuvotteluista laadittavaan pöytäkirjaan merkittäviä tietoja ja lisätään säännös rahoitushaun alkamisen ajankohdasta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Esitys on suurelta osin lainsäädäntötekninen. Vähämerkityksistä tukea koskeva tämän vuoden lopulla annettava EU-asetus mahdollistaa aikaisempaa useammalle metsänomistajalle tuen myöntämisen kaikkiin taimikon ja nuoren metsän hoitotöihin. On kuitenkin edelleen todennäköistä, että osalla metsänomistajista enimmäistukimäärä tulee täyttymään. Vähämerkityksistä tukea koskeva muutos lisää valtion varojen käyttöä taimikon ja nuoren metsän hoitoon 75 000–300 000 euroa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen