Valtioneuvoston asetus MMM/2023/120

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.9.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus tuesta taloudelliseen elinkelpoisuuteen vaikuttavista erityisongelmista kärsiville viljelijöille

Ministeri
Sari Essayah
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. +358 295 162 248
Asia
Euroopan unionin suorista viljelijätuista annetun lain (1332/2022) 18 §:n perusteella ehdotetaan säädettäväksi valtioneuvoston asetus tuesta taloudelliseen elinkelpoisuuteen vaikuttavista erityisongelmista kärsiville viljelijöille. Tuki maksettaisiin kiireellisestä rahoitustuesta maataloustuottajien taloudelliseen elinkelpoisuuteen vaikuttavista erityisongelmista kärsiville maatalousaloille annetun komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2023/1465 perusteella. Viljelijöille, joille on myönnetty vuonna 2023 Euroopan unionin suorista viljelijätuista annetun lain 12 §:ssä tarkoitettua nuorten viljelijöiden tulotukea, voitaisiin myöntää täytäntöönpanosetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tukea. Euroopan unionin kokonaan rahoittamaa rahoitustukea voitaisiin myöntää enintään 4 269 959 euroa. Edellä mainituille viljelijöille voidaan maksaa myös komission täytäntöönpanoasetuksen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua kansallista lisätukea valtion vuoden 2023 talousarvion rajoissa enintään 8,539 miljoonaa euroa, mikäli kansallisin budjettipäätöksin näin linjataan. Asetuksella säädettäisiin yksikkökohtaisesta tuen määrästä ja tuen tarkemmista myöntöperusteista. Tukea ehdotetaan myönnettäväksi enintään 150 hehtaarilta ja enintään 90 euroa hehtaarilta. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.11.2023 tai jos eduskunta hyväksyy vuoden 2023 toisen lisätalousarvion mainittua ajankohtaa myöhemmin, lisätalousarvion julkaisemisajankohdasta lukien.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen tuesta taloudelliseen elinkelpoisuuteen vaikuttavista erityisongelmista kärsiville viljelijöille (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Taloudelliseen elinkelpoisuuteen vaikuttavista erityisongelmista kärsiville viljelijöille myönnettävä tuki rahoitetaan kokonaan Euroopan unionin varoista. Suomelle on myönnetty tähän tukeen 14.7.2023 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen 3 artiklan 1 kohdan u alakohdan perusteella 4 269 959 euroa. Tuki maksetaan valtion talousarvion momentilta 30.20.41 (EU-tulotuki ja EU-markkinatuki) ja vastaavat Euroopan unionilta saatavat tulot tuloutetaan momentille 12.30.01 (EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot). Tukea täydentävä kansallinen lisätuki (enintään 8,539 miljoonaa euroa) maksetaan, jos eduskunta hyväksyy edellä mainitun tuen rahoituksen vuoden 2023 toisessa lisätalousarviossa. Asetusehdotuksen mukaisen tuen rakentaminen tietojärjestelmään maksaa Ruokavirastossa arviolta 250 000 euroa. Kunnissa tuen myöntäminen voidaan hoitaa osana tukijärjestelmien nykyistä toimeenpanoa ja kuntien käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Asetusehdotuksen mukaiset tuen hallinnolle aiheutuvat kustannukset katetaan linjattujen määrärahojen puitteissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen