Valtioneuvoston asetus MMM/2023/123

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.9.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2023 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Ministeri
Sari Essayah
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 029 5162347
Asia
Vuodelta 2023 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n 1 momentin muuttaminen siten, että sekä pitkän (yli 7 kk), että lyhyen viljelykauden (2 – 7 kk) tukitasoja nostettaisiin. Pitkän viljelykauden osalta korotus olisi 0,2 euroa neliömetriltä ja lyhyen kauden osalta 0,1 euroa neliömetriltä jolloin tukitasoiksi muodostuisi 9,1 euroa neliömetriltä ja 3,3 euroa neliömetriltä. Tällä varmistettaisiin, että tuen maksu mahdollisimman tarkasti Euroopan komission päätöksen C(2022)7573 enimmäismäärän mukaisesti tulisi mahdolliseksi. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 27.9.2023
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vuodelta 2023 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Taloudelliset vaikutukset Ehdotuksella ei ole valtiontaloudellisia vaikutuksia verrattuna valtioneuvoston asetuksella 82/2023 päätettyyn määrärahan käyttöön. Valtion talousarvion momentilla 30.20.40 (maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki) on vuonna 2023 osoitettu varat yhteensä 350,00 miljoonan euron suuruiseen maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen. Muut momentilta 30.20.40 rahoitettavat kohteet huomioon ottaen määrärahan arvioidaan riittävän ehdotettuun tarkoitukseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen