Valtioneuvoston asetus MMM/2023/144

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.10.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen myönnettävistä avustuksista

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. +358 295 162 347

Asia

Asetuksessa ehdotetaan säädettäväksi hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen myönnettävistä avustuksista. Avustusta voitaisiin myöntää hevosjalostus- ja raviurheilujärjestöjen keskusjärjestölle sekä ratsas-tusurheilujärjestöjen keskusjärjestölle ja näiden jäsenyhteisöille sekä tiettyihin tarkoituksiin myös kunnalle. Avustukset on pääosin tarkoitus myöntää komission hyväksymän valtiontuen sallimalla tavalla, osittain vähämerkityksisenä tukena ja eräiltä osin avustuksena jota ei ole katsottu valtiontueksi. Euroopan komissio on 28.7.2023 hyväksynyt SA.107613 -valtiontuen hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen siten kuin siitä säädetään hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen myönnettävistä avustuksista annetun lain ja valtionavustuslain nojalla. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen myönnettävistä avustuksista (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Ehdotuksella on tarkoitus säätää valtionavustuksen yleisistä ehdoista määrärahan käyttöön joka osoitetaan vuosittain valtion talousarviossa hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen edistämislaissa säädettyyn käyttötarkoitukseen. Vuoden 2024 valtion talousarvioehdotuksessa on momentille 30.10.54 (Hevostalouden edistäminen) on ehdotettu varoja 39,192 miljoonaa euroa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen