Valtioneuvoston asetus MMM/2024/70

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.4.2024 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus maatalouden rakennetuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Maija Kaukonen, p. +358 295 162 153

Asia

Maatalouden rakennetuesta annettua valtioneuvoston asetusta (265/2023) ehdotetaan muutettavaksi siten, että siinä pidennettäisiin tiettyä määräaikaa ja siihen lisättäisiin kaksi uutta pykälää.

Aloitustuen avustusosuus maksetaan kahtena saman suuruisena eränä, joista jälkimmäisen erän maksamisen edellytyksenä on liiketoimintasuunnitelman toimittaminen ELY-keskukseen. Toinen erä on haettava viimeistään kolmen vuoden kuluttua tukipäätöksen tekemisestä. Tätä määräajan päättymistä esitetään muutettavaksi siten, että mainittu kolmen vuoden aika tukipäätöksen tekemisestä pidennettäisiin kolmeksi vuodeksi ja kuudeksi kuukaudeksi.

Maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007) 51 a §:ssä säädetään maatalouden rakennetukien vähennyksistä ja seuraamuksista tuen maksun yhteydessä. Edellä mainittuun liittyvät tarkemmat säännökset ehdotetaan säädettäväksi 40 a ja 40 b §:llä. Ensin mainitussa säädettäisiin tukikelvottomien kustannusten vuoksi tehtävästä vähennyksestä ja vähennyksen kohtuullistamismahdollisuudesta. Jälkimmäisessä säännöksessä säädettäisiin tiedotusvelvollisuuden laiminlyöntiin liittyvästä vähennyksestä.

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 17.4.2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen maatalouden rakennetuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.