Valtioneuvoston asetus MMM/2024/71

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.4.2024 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Maija Kaukonen, p. +358 295 162 153

Asia

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annettua valtioneuvoston asetusta (276/2017) ehdotetaan muutettavaksi siten, että siihen lisättäisiin uusi 43 a §. Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain (986/2011) 103 a §:ssä säädetään porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetukien vähennyksistä ja seuraamuksista tuen maksun yhteydessä. Edellä mainittuun liittyvät tarkemmat säännökset ehdotetaan säädettäväksi uudella pykälällä. Pykälässä säädettäisiin tukikelvottomien kustannusten vuoksi tehtävästä vähennyksestä ja vähennyksen kohtuullistamismahdollisuudesta.

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 17.4.2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä päättää, että asetus julkaistaan säädöskokoelmassa myös pohjoissaamenkielisenä käännöksenä

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.