Hallituksen esitys MMM/2024/64

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.4.2024 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinlääkintähuoltolain muuttamisesta

HE 22/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, p. +358 295 162 244

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eläinlääkintähuoltolakia, joka ei ole vielä voimassa.

Uuden lain säätämisen keskeisenä tavoitteena oli turvata eläinlääkintähuoltojärjestelmän toimintakyky ja yhteiskunnallisesti tärkeiden eläinlääkäripalvelujen saatavuus sekä ratkaista vielä voimassa olevaan tilanteeseen liittyvä kilpailuneutraliteettisääntelyn soveltamista koskeva ongelma. Keskeistä uudistuksessa oli määritellä perustasoisia eläinlääkäripalveluja koskeva kunnallinen järjestämisvastuu uudella tavalla ja rajata se aiempaa huomattavasti selkeämmin.

Eläinlääkintähuoltolain voimaantulosäännöksen mukaan voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Säännös on perustunut tarpeeseen saada komission tulkinta notifikaation tarpeesta, ja jos tarve todetaan, komission päätös eläinlääkäripalveluihin kohdistuvan julkisen tuen hyväksyttävyydestä. Suomen ja komission välillä käydyn neuvotteluprosessin myötä on käynyt ilmi, että laki voidaan saattaa voimaan, jos siihen tehdään eräitä lain valtiontukisääntöjenmukaisuutta koskevia muutoksia.

Esityksen mukaan eläinlääkäripalvelujen kunnallinen järjestämisvastuu muotoiltaisiin osin uudella tavalla siten, että velvollisuus järjestää seura- ja harrastuseläimiä varten muita palveluja kuin ensiavun luonteista kiireellistä eläinlääkärinapua määräytyisi alueellisten tarpeiden perusteella. Laissa säädettäisiin järjestämisvastuun laajuuden määrittävistä kriteereistä, joilla turvattaisiin palvelujen riittävä ja kohtuuhintainen saatavuus joko julkisina tai yksityisinä palveluina kaikilla alueilla sekä kunnille säädettyjen eläinlääkintähuollon tehtävien asianmukainen hoito. Kunnallisen järjestämisvastuun enimmäislaajuutena olisi laissa jo oleva luettelo eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kansanterveyden kannalta välttämättömistä eläinlääkäripalveluista. Jotta kunta voisi täydentää lakisääteistä palveluvalikoimaansa tietyilä tarpeellisiksi katsomillaan täydentävillä palveluilla, lakiin sisällytettäisiin rajattu poikkeus kuntalaissa säädetystä palvelujen yhtiöittämisvelvollisuudesta.

Koska eläinlääkintähuoltolain voimaantuloon liittyviä epävarmuuksia ei enää olisi, lain voimaantulosäännöstä muutettaisiin siten, että laki tulee voimaan 1.1.2026.

Ehdotettu muutoslaki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi eläinlääkintähuoltolain muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.