Valtioneuvoston asetus MMM/2024/63

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.4.2024 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus eräiden maatalouden pinta-alaperusteisten tukien myöntämisen yleisistä edellytyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Heini Lehtosalo, p. +358 295 162 057

Asia

Eräiden maatalouden pinta-alaperusteisten tukien myöntämisen yleisistä edellytyksistä annettua valtioneuvoston asetusta (77/2023) ehdotetaan muutettavaksi. Asetukseen ehdotetaan lisättäväksi uusi pykälä, jossa säädettäisiin peruslohkon hyväksymisestä korvauskelpoiseksi. Maankäyttölajiltaan peltoa oleville korvauskelvottomille peruslohkoille voitaisiin myöntää korvauskelpoisuus tietyillä ehdoilla valtion talousarvion määrärahatilanne huomioon ottaen. Asetuksella säädettäisiin myös tarkemmin korvauskelpoisesta alasta. Ala menettäisi korvauskelpoisuutensa, jos maankäyttölajiltaan luonnonlaidunta tai -niittyä olevan alan, joka on korvauskelpoista ainoastaan luonnonhaittakorvauksessa, maankäyttölaji muuttuu pelloksi. Lisäksi niiton määräaikaa muutettaisiin siten, että niittopäivä, jolloin kasvustot viimeistään tulisi niittää, ehdotetaan siirrettäväksi elokuun 31 päivästä 15 päivään syyskuuta. Hamppua sisältävät seoskasvustot eivät oikeuttaisi tukeen.

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 15.4.2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen eräiden maatalouden pinta-alaperusteisten tukien myöntämisen yleisistä edellytyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.