Valtioneuvoston asetus MMM/2024/29

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.2.2024 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus biokaasulaitoksille kierrätyslannoitevalmisteiden tuotannon edistämiseen vuosina 2024-2026 myönnettävästä tuesta

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Erityisasiantuntija Petriina Wäre, p. +358 295 162 115

Asia

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi valtioneuvoston asetus biokaasulaitoksille kierrätyslannoitevalmisteiden tuotannon edistämiseen vuosina 2024-2026 myönnettävästä tuesta. Suunniteltua tukea maksettaisiin yrityksille ja muille yhteisöille, jotka käsittelevät tuotantoeläinten lantaa tai vesienhoidosta peräisin olevia vesikasvibiomassoja biokaasuprosessissa ja jalostavat prosessin yhtenä lopputuotteena muodostuvasta mädätteestä helposti siirrettäviä ja varastoitavia kierrätyslannoitevalmisteita tai muita korkeamman jalostusasteen ravinnetuotteita. Tuki myönnettäisiin tarjouskilpailun perusteella ja Varsinais-Suomen elinkeino-, ympäristö- ja liikennekeskus toimisi tuessa valtionapuviranomaisena. Tarjouskilpailussa vertailuperusteina olisivat tarjouksen mukainen tukitarve euroina prosessoitua tukikelpoista fosforikiloa kohden, jalostetun lannoitevalmisteen kuiva-ainepitoisuus, biokaasulaitoksen sijainti fosforin ylijäämäalueella ja biokaasulaitosta ympäröivien vesimuodostumien ekologinen tila. Tarjouskilpailussa menestyisivät pienimmän vertailuluvun saaneet tarjoukset. Vertailuluku osoittaisi tarjouksen mukaisen toiminnan kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta. Tukiohjelmaan sisältyisi useita ehtoja ja rajoituksia, joiden tarkoituksena on varmistaa tarjouskilpailun onnistuminen ja sen optimaalinen tulos, tukiohjelman tavoitteiden saavuttaminen sekä tukiohjelman kilpailua ja markkinoita vääristävän vaikutuksen rajaaminen mahdollisimman vähäiseksi. Tuki maksettaisiin biokaasulaitokseen vastaanotetun tukikelpoisen syötteen sisältämällä fosforin kokonaismäärän perusteella. Tukeen oikeuttavia biomassoja olisivat edellä mainitut tuotantoeläinten lanta tai vesienhoitotoimien yhteydessä vesistöistä kerätyt kasvimassat.

Esitetään, että asetus tulisi voimaan 19.2.2024 ja olisi voimassa 31.12.2026 asti.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen biokaasulaitoksille kierrätyslannoitevalmisteiden tuotannon edistämiseen vuosina 2024-2026 myönnettävästä tuesta (RV)

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.