Valtioneuvoston asetus MMM/2024/35

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.2.2024 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus kanojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Erityisasiantuntija Susanna Ahlström, p. +358 295 162 436

Asia

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi valtioneuvoston asetus kanojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Nykyisten munivien kanojen koko on aiempaa selvästi pienempi. Kanojen koko on pienentynyt jalostuksen ansiosta samalla kun kanojen rehunkäyttö on tehostunut ja munatuotos parantanut. Kanat painavat nykyisin noin puoli kilogrammaa vähemmän kuin 1990-luvulla, jolloin valmisteltiin nykyisin voimassa oleva valtioneuvoston asetus kanojen suojelusta (673/2010), jäljempänä kana-asetus. Kanojen koon pieneneminen näkyy myös kananpoikasten pienempänä kokona, mikä vähentää niiden tilantarvetta.

Uuden luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848, jäljempänä luomuasetus, yhteydessä uudistettu poikaskasvatuksen tilavaatimus on kana-asetuksen vastaavia tilavaatimuksia selvästi pienempi. Useassa muussa EU-maassa poikasten tilavaatimukset tavanomaisessa kasvatuksessa ovat pienemmät kuin luomuasetuksessa. Esimerkiksi Ruotsissa on mahdollista kasvattaa 2,5 kertainen määrä 12-15 viikon ikäisiä poikasia neliömetrillä verrattuna Suomeen. Tämä asettaa suomalaiset tuottajat epätasavertaiseen asemaan. Kotimaassa tapahtuva poikaskasvatus on myös eläintautien torjunnan kannalta tärkeää, minkä vuoksi on tärkeää mahdollistaa kotimaisen poikaskasvatuksen jatkuvuus.

Kotimaisen luomutuotannon kannalta tilanne on vielä merkittävästi heikompi verrattuna muuhun EU:n luomutuotantoon, koska luomun eläintiheys ei voi olla korkeampi kuin kotimaisen eläinten hyvinvointilainsäädännön vähimmäisvaatimus. Luomussa kotimainen poikaskasvatus on käytännössä ainoa vaihtoehto, koska luomukananuorikoita ei voida tuoda eläintautivapauden vuoksi kuin Ruotsista. Toisaalta myös nuorikkotuonti lisäisi merkittävästi riskiä eläintautien leviämiselle maahamme verrattuna untuvikoiden tuontiin. Tämän vuoksi poikaskasvatuksen tilavaatimukset uudistetaan nykytilannetta paremmin vastaaviksi, mutta tilavaatimukset ovat kuitenkin vastaavat kuin luomuasetuksen sallima enimmäismäärä. Uudistus tehdään myös kotimaisen munantuotannon varmistamiseksi.

Asetusmuutoksen yhteydessä täsmennetään ja lisätään myös muita poikaskasvatuksen pitovaatimuksia. Munivien kanojen emojen pesätilavaatimus muutetaan vastaavaksi kuin tuotantopolven munivien kanojen pesiä koskeva tilavaatimus. Kana-asetuksen 10 § kumotaan pykälää koskevan siirtymäajan umpeuduttua vuoden 2012 alussa.

Esitetään, että asetus tulisi voimaan 20.2.2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen kanojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.