Metsätalouden kestävyys

Kestävyyden periaate tarkoittaa sitä, että turvataan tuleville sukupolville yhtä hyvät tai paremmat toimintamahdollisuudet kuin nykyisillä sukupolvilla on. Metsävarojen riittävyyden ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ovat olennainen osa metsien kestävää hoitoa ja käyttöä. Metsäpolitiikalla asetetaan reunaehdot metsien kestävälle hyödyntämiselle.

Kestävä metsätalous koostuu taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden ulottuvuuksista. Taloudellinen kestävyys tarkoittaa sitä, että metsien elinvoimaisuus, tuottavuus ja kannattavuus säilyvät pitkällä aikavälillä. Näin turvataan nykyisten ja tulevien sukupolvien mahdollisuudet hyödyntää metsiä hyvinvoinnin lähteenä. Ekologinen kestävyys voidaan turvata erityisesti säilyttämällä metsäluonnon monimuotoisuus sekä pitämällä vesistöt puhtaina. Talousmetsien luonnonhoidolla luodaan edellytykset monipuoliselle lajistolle, puhtaille vesille ja muille ekosysteemipalveluille. Sosiaaliseen kestävyyteen kuuluu metsistä saatavan hyödyn turvaaminen kansalaisille ja eri toimijoille myös jatkossa. Metsätalous on osaltaan perusta Suomen sosiaaliselle kehitykselle, ja se antaa työtä, elinvoimaa ja taloudellista hyötyä. Metsien monikäyttö, johon kuuluu muun muassa virkistysmahdollisuuksien hyödyntäminen ja luonnontuotteiden keruu, on myös osa sosiaalista kestävyyttä. Kulttuurinen kestävyys on ymmärrystä luonnosta ja ihmisen toiminnasta, mihin sisältyy pohdintaa metsän, talouden ja kulttuurin suhteesta. Kulttuuriseen kestävyyteen kuuluu myös metsiimme liittyvien perinteiden ja tietotaidon vaalimista sekä niitä ilmentävien muistomerkkien säilyttämistä. Näiden eri ulottuvuuksien yhteensovittaminen on haaste, johon metsäpolitiikan on vastattava.

Metsätalouden kestävyyttä edistetään ja seurataan

Metsälainsäädännön tavoitteena on edistää metsien kestävää hoitoa ja käyttöä siten, että metsät antavat kestävästi hyvän tuoton samalla, kun niiden biologinen monimuotoisuus säilytetään. Metsänhoidon suositukset kuvaavat, millaisin keinoin metsää voidaan hoitaa ja käyttää kestävästi siten, että metsänomistajan tavoitteet toteutuvat. Lisäksi metsänomistaja voi halutessaan liittää metsänsä metsäsertifiointiin, jonka kriteerit asettavat vaatimuksia metsien hoidolle ja käytölle.

Metsätalouden kestävyyttä arvioidaan ja seurataan yleiseurooppalaisten kestävän metsätalouden kriteerien ja indikaattoreiden perusteella. Valtakunnan metsien inventointi (VMI) on metsien ja metsävarojen seurantajärjestelmä, joka tuottaa monipuolista tietoa koko maan metsistä. VMI:n tuloksia käytetään laajasti metsätalouden kestävyyden arvioinnissa.

 

Muualla palvelussamme
Suomen metsävarat
Talousmetsien monimuotoisuus

Muualla verkossa
Forest Europe

Lisätietoja:

Matti Mäkelä, ylitarkastaja 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162307