Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä esittää viljelijätukihallinnon kehittämistä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 30.12.2008 9.10
Tiedote -

Viljelijätukihallinnon kehittämisvaihtoehtoja selvittänyt maa- ja metsätalousministeriön työryhmä esittää, että myös jatkossa kunnat vastaisivat alueellaan viljelijätukihallinnon tehtävien organisoinnista. Kunnat velvoitettaisiin lakisääteisesti muodostamaan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueita. Työryhmä luovutti tänään loppuraporttinsa maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle.

Työryhmä on selvittänyt kunnissa nykyisin hoidettavien maaseututoimen tehtävien kehittämisvaihtoehtoja tilanteessa, jossa kuntien maaseututoimen tehtäviä kootaan seudullisesti tai alueellisesti suurempiin yksiköihin. Tarve kehittää hallintomallia perustuu maataloushallinnon toimintaympäristön muutoksiin ja EU:n lainsäädännön vaatimuksiin.

Työryhmän mielestä tehtävien hoidon kehittämiseksi tarvitaan kuntien lakisääteistä ohjausta yhteistoimintaan. Kunnat velvoitettaisiin muodostamaan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue ja luomaan tehtävien hoitamista varten alueelle sellainen hallinto, jossa viljelijätukihallinnon tehtävien hoitamisesta huolehtii niiden puolesta yksi kunta tai vaihtoehtoisesti kuntayhtymä.

Työryhmän tavoitteena on, että koko maassa, Ahvenanmaata lukuun ottamatta, olisi yhteensä enintään 80 tehtävien järjestämisestä vastaavaa kuntaa tai kuntayhtymää. Työryhmä esittää, että tehtäviä hoitavan yksikön henkilöstön vähimmäismäärä ja maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen maatilojen lukumäärä ohjaisivat tehtäviä hoitavien yksiköiden määrän.

Kunnat sopisivat keskenään maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueiden muodostamisesta. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen päätöksenteon organisoinnissa sekä kustannusten jakamisessa noudatettaisiin kuntien välistä sopimusta. Kuntien harkintaan jäisi niin ikään alueella toimivien paikallisten toimipisteiden lukumäärä ja sijoittuminen.

Työryhmä ehdottaa, että tehtäviä hoitavassa yksikössä olisi vähintään kuusi henkilöä. Vaatimus perustuu EU:n lainsäädännön edellyttämään tehtävien eriyttämiseen. Nykyistä merkittävästi suurempi yksikkökoko mahdollistaa samalla sen, että henkilöt voivat erikoistua maaseutuhallinnon tehtäviin ja tätä kautta lisätä asiantuntemustaan. Tämä parantaa osaltaan viljelijöille suunnatun neuvonnan ja koulutuksen laatua, johon panostamista työryhmä pitää erittäin tärkeänä.

Työryhmä ehdottaa, että maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella tulisi olla vähintään 800 maataloustukea hakevaa maatilaa. Työryhmän mukaan tähän on tarvetta säätää poikkeuksia, jotka koskisivat muun muassa saaristokuntia ja erikseen määriteltäviä Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kuntia. Lisäksi 800 maatilan vaatimuksesta voidaan tehdä harkinnanvarainen poikkeus, mikäli lähinnä maantieteelliset syyt eivät mahdollista 800 tilan yhteistoiminta-alueen muodostamista.

Tehtävien hoitoa ohjattaisiin lainsäädännön avulla, informaatio-ohjauksella sekä tehtäviä hoitavan kunnan tai kuntayhtymän kanssa tehtävällä maksajavirastosopimuksella. Työryhmän mielestä tehtäviä hoitavien yksiköiden ohjausta tulisi tehostaa ohjeilla, suosituksilla ja koulutuksella.

Työryhmä ehdottaa, että tehtävien hoidon järjestämistä koskeva lakiehdotus tulisi voimaan vuoden 2010 alusta. Kunnat ilmoittaisivat vuoden 2011 alkuun mennessä maa- ja metsätalousministeriölle yhteistoiminta-alueista. Yhteistoimintasopimus tehtäisiin vuoden 2012 alkuun mennessä. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueet aloittaisivat toimintansa vuoden 2013 alussa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
työryhmän puheenjohtaja, valtiosihteeri Jouni Lind, p. 050 521 3305