Hyppää sisältöön
Media

Erityisavustushaku ASF-taudin villisikakantaan leviämisen riskeistä tiedottamiseen ja villisikakannan hillitsemistä lisääviin toimiin

Maa- ja metsätalousministeriö ottaa vastaan erityisavustushakemuksia 1-2 vuodelle ajoittuviin käytännön kenttätyötä tukeviin kehittämishankkeisiin, joiden tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ASF-taudin riskeistä ja edistää ja koordinoida villisikakannan hillitsemiseen tähtääviä alueellisia ja paikallisia toimia. 

Määräraha myönnetään momentilta 30.20.62 (Eräät valtionavut).

Määrärahaa on käytettävissä 100 000 euroa. Hankkeen on oltava tavoitteiltaan, sisällöltään ja kestoltaan määritelty. Hankeaika voi alkaa aikaisintaan 1.4.2022 ja hankkeiden tulee päättyä viimeistään 31.8.2023.

Avustusta ei myönnetä sellaiseen hankkeeseen, johon on jo myönnetty muuta julkista rahoitusta.

Hankehaun painopisteet

Tämän hankehaun painopisteenä ovat sellaiset ei-taloudelliseen toimintaan liittyvät kehittämishankkeet, 
jotka hillitsevät villisikakantoja ja pienentävät villisikojen aiheuttamaa ASF-taudin riskiä Suomessa. Ensisijaisesti rahoitetaan hankkeita, jotka

  • viestivät villisikakannan hillitsemisen tärkeydestä ASF-taudin torjunnassa
  • kehittävät kannustimia ja muita keinoja villisian metsästyksen tehostamiseksi
  • edistävät ASF-taudin seurantaa luonnonvaraisissa villisioissa
  • tiedottavat erilaisia sidosryhmiä ASF-taudin leviämisriskeistä villisikakantaan ja kehittävät uusia tapoja tehokkaaseen viestintään

Hankkeeseen myönnetyllä avustuksella ei ole mahdollista alentaa suoraan tai välillisesti alkutuotannon toimijoiden taloudelliseen toimintaan kiinteästi liittyviä kustannuksia. 

Avustusta voidaan myöntää hankkeen hyväksyttävien kustannusten koko summalle. Avustettavan toiminnan hyväksyttävät kustannukset määritellään myöntöpäätöksen liitteessä.

Avustettavasta hankkeesta on tiedotettava. Hankkeen tulokset on julkaistava sekä, siltä osin kuin niihin ei kohdistu immateriaalioikeuksia, saatettava laajaan jakeluun.

Hankkeisiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001), lakia maa- ja elintarviketalouden, maaseudun sekä saariston tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta (1413/2011) ja valtioneuvoston asetusta maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta (38/2012).

Haku avautuu 14.2.2022 ja päättyy 11.3.2022 klo 16.15. Hakemukset toimitetaan MMM:n kirjaamoon: kirjaamo@mmm.fi.

Liitteet

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
erityisasiantuntija Eero Rautiainen, p. 0295 162 049, eero.rautiainen(at)gov.fi