Hyppää sisältöön
Media

Freshabit LIFE IP

Takaisin Kansallisen metsästrategian hankkeisiin

Toteuttaja

Hanke toteutetaan 31 organisaation yhteishankkeena. Suurimpia toteuttajia ovat Metsähallitus Luontopalvelut (koordinaattori), Suomen ympäristökeskus, Suomen metsäkeskus ja Luonnonvarakeskus. Hankkeen rahoituksesta 60 % tulee EU:n Life Luonto -rahastosta ja loput kansallisista rahoituslähteistä.

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2016–2022

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan toimenpiteitä, joiden avulla edistetään Natura 2000 -verkostoon kuuluvien sisävesien suojelualueiden lajien ja luontotyyppien suojelua. Hankkeessa toimenpannaan myös kansallisesti Suomen Natura 2000 -verkoston ja kytkeytyvyyden priorisoitua toimintaohjelmaa (Prioritised Action Framework, PAF), johon on koottu luontotyyppien ja lajien suotuisan suojelutason turvaamiseen ja parantamiseen tähtäävät tärkeimmät toimet ja kustannukset lähivuosiksi.

Suomen metsäkeskuksen toimenpiteet hankkeessa liittyvät valuma-aluetasoisten suunnitelmien laadintaan ja toimenpanoon hankkeeseen valikoiduilla kohdealueilla. Suunnitelmissa esitetään metsiin liittyviä vesiensuojelua edistäviä toimenpiteitä, joiden avulla voidaan vähentää metsistä kiintoaine- ja ravinnekuormitusta, ja josta seuraa suotuisa vaikutus sisävesiluontotyyppien ja lajisuojelun tilaan. 

Suunnitelmien toimenpanoon liittyvien konkreettisten vesiensuojelutoimien toteutuksen lisäksi hankkeessa kehitetään paikkatietoaineistojen hyödyntämiseen, pintavesien kulkureittien sekä ravinteiden ja kiintoaineen huuhtoutumista säätelevien prosessien kuvaamiseen perustuvia laskentatyökaluja. Työkaluilla tuotetaan kohdekohteisiin ominaisuuksiin perustuvaa suunnittelua tukevaa tietoa. Esimerkiksi NutSpaFHy -ravinnemallin avulla voidaan tunnistaa ne laajemman valuma-alueen osa-alueet, jotka voivat toimia typpi- ja fosforikuormituksen hot spot -alueina. Hankkeessa on otettu myös ensimmäiset askeleet RUSLE2015 -mallin laajamittaiseen käyttöönottoon esimerkiksi maanmuokkausmenetelmän valintaan ja suojavyöhykkeiden rajauksen liittyen. 

Lisäksi Freshabit LIFE IP -hanke edistää aktiivisesti metsien kestävää käyttöä ja erityisesti vesiensuojelua tukevien uusien hankkeiden valmistelua ja rahoituksen hakemista eri rahoituslähteistä. 
 

Lisätietoja

SMK:n hankesivu
Metsähallituksen hankesivu