Hyppää sisältöön
Media

Strategin för anpassning till klimatförändringen 2022 förbättrar hanteringen av klimatrisker

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 14.3.2014 8.32
Pressmeddelande -

Finland är fortfarande ett föregångsland när det gäller beredskap inför och anpassning till klimatförändringen. Den nationella anpassningsstrategin ska reformeras. Avsikten är att stärka samhällets förmåga att hantera klimatrisker. Man vill se anpassningsåtgärderna ingå i planeringen och verksamheten i praktiken. För detta behövs det forskning och utveckling, metoder för att bedöma och hantera klimatrisker samt kommunikation. I strategin beskrivs de viktigaste åtgärderna inom de närmaste åren.

Mer aktiva tag och planenlighet

Trots att man försöker dämpa klimatförändringen är det uppenbart att klimatet blir varmare och förändras under de närmaste decennierna. Samtidigt ökar sannolikheten för extremt väder såsom störtregn och stormvindar. Det finska samhället har beredskap för förändringarna, men här behövs det aktiva tag och planenlighet.

En stor del av anpassningsåtgärderna, till exempel beredskapen för stormar och översvämningar samt planläggning och byggande, kan utföras i samband med den normala planeringen. Man fäster bara större vikt vid klimatet och konsekvenserna av det föränderliga vädret. Även förmågan att anpassa sig till förändringar förbättras.

Landsomfattande och lokala åtgärder

När man tänker på hela landet är det utveckling av lagstiftningen och förvaltningen, forskning och utveckling samt allmän ökad kunskap som är det viktigaste vid anpassningen. När man bedömer praktiska åtgärder spelar sårbarhetsanalyser och vidareutveckling av riskhanteringsmetoder en central roll.

Anpassningen kräver lokala planeringsbeslut och samarbete för att lösa problemen. Kommuner har en viktig ställning vid anpassningen redan med tanke på kommunernas nuvarande uppgifter. Man ska satsa på anpassningen särskilt inom sådana sektorer där effekterna av besluten är antingen mycket långlivade
eller där de inverkar på samhällets viktiga funktioner såsom energi- och vattentjänster, försörjningsberedskap eller nätverk.

Utkastet på remiss fram till 17.4.2014

Reformen av den nationella strategin för anpassning till klimatförändringen (2005) har beretts i en bred koordinationsgrupp under jord- och skogsbruksministeriets ledning. I arbetet har man dragit nytta av erfarenheterna vid tillämpningen av 2005 års strategi och nya forskningsresultat samt beaktat riktlinjerna i EU:s nya anpassningsstrategi.

Utkastet till strategi är på remiss fram till 17.4.2014.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:

forstrådet Heikki Granholm, tfn 0400 774 298
överinspektör Jaana Kaipainen, tfn 050 5256273