Hyppää sisältöön
Media

Kalastuskiintiöjärjestelmään esitetään muutoksia

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 7.10.2022 8.29
Tiedote

Valtioneuvosto antoi 6.10. esityksen Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamiseksi koskien kalastuskiintiöjärjestelmää. Lisäksi valtioneuvosto hyväksyi muutokset kahteen valtioneuvoston asetukseen: halliurosten poistamisesta myönnettäviä avustuksia korotetaan ja siikaverkkojen solmuvälejä merialueella suurennetaan.

Kalastuskiintiöjärjestelmää koskeva lakiesitys tulisi voimaan 15.12.2022 ja siten sovellettavaksi kalastusvuonna 2023. Esitys lähtee seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn.

Kalastuskiintiöjärjestelmästä joustavampi

Silakan troolikalastuksen, kilohailin ja lohen siirrettäviä käyttöoikeuksia (eli kalastajien kiintiöosuuksia) esitetään muutettavaksi siten, että ne olisivat voimassa toistaiseksi. Tavoitteena on vahvistaa kiintiöjärjestelmän pitkäjänteisyyttä sekä kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta.

Silakan rysäkalastuksen käyttöoikeuksien ehdotetaan umpeutuvan vuodesta 2027 alkaen. Silakan rysäkalastukseen varattaisiin yhteiset kalastuskiintiöt kahdelle kiintiöalueelle. Kalastuskiintiöihin kirjattaisiin kaikkien kiintiöalueen silakan rysäkalastajien saaliit. Jos kiintiötä olisi rysäkalastuskauden jälkeen vielä jäljellä, jaettaisiin se troolikalastusyrityksille. Muutosesitys parantaisi alalle tulevien ja pienimuotoista rysäkalastusta harjoittavien kaupallisten kalastajien kalastusmahdollisuuksia sekä vähentäisi kalastajien ja viranomaisten hallinnollista taakkaa. Esitetyt muutokset perustuvat osaksi Luonnonvarakeskuksen kiintiöjärjestelmästä tehtyyn arvioon.

Lisäksi esitetään, että kalastajat voisivat nähdä kalastuskiintiörekisterin sähköisessä palvelussa muidenkin kalastajien käyttöoikeudet sekä kalastuskiintiöt ja niistä käytetyt osuudet, jos niiden haltija on antanut siihen suostumuksensa. Tämä lisäisi avoimuutta ja helpottaisi kalastajien välisten käyttöoikeuksien ja kalastuskiintiöiden siirtoja. 

Esityksessä myös ehdotetaan valtioneuvostolle valtuuksia kotimaisen kalan tarjonnan ja huoltovarmuuden vahvistamiseksi sekä maa- ja metsätalousministeriölle valtuuksia rannikkokalastusta tukevien kiintiövaihtojen toteuttamiseen.

Vahinkoja aiheuttavien halliurosten poistamisen avustuksia korotetaan

Valtioneuvosto antoi keväällä 2020 asetuksen (2020/184), jonka perusteella voidaan myöntää avustusta kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle vahinkoja aiheuttavien halliurosten poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Vahinkoja aiheuttavan halliuroksen poistaminen esim. rysäpyydyksen lähettyviltä on vaativa ja aikaa vievä tehtävä, mikä on pois varsinaisesta työstä ja kalastajan saaliista. Avustuksia korotettiin vastaamaan paremmin todellisia kustannuksia.

Halliuroksen rantaan tuomisen avustus korotetaan 250 eurosta 350 euroon. Halliuroksen hautaamisen avustuksen enimmäismäärä korotetaan 150 eurosta 250 euroon. Halliuroksen loppukäsittelyn todentamisesta maksettava avustus korotetaan 75 eurosta 100 euroon. Muutokset tulevat voimaan 10.10.2022.

Siikaverkkojen solmuvälejä suurennetaan merialueella

Valtioneuvosto muutti lisäksi kalastusasetuksen 12 pykälää: siian verkkokalastuksessa merialueella käytettävä yleinen verkon solmuväli nousee 45 millimetriin. Muutos koskee sekä kaupallisia että vapaa-ajankalastajia ja sen tavoitteena on parantaa vaellussiikakantojen tilaa. Asetus tulee voimaan 1.1.2024, Merenkurkun alueella vasta 1.7.2024.

Siirtymäajalla halutaan helpottaa erityisesti kaupallisten kalastajien sopeutumista muutokseen. Merenkurkun keskeisellä siiankalastusalueella toteutetaan syksyllä 2023 kirjanpitokalastukseen perustuva tutkimushanke, jossa selvitetään mahdollisuuksia kalastaa paikallisia siikakantoja nykyisillä 40 millimetrin solmuvälin verkoilla. Tutkimustulosten perusteella harkitaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä.

Lisätietoa:

Orian Bondestam, neuvotteleva virkamies, +358 295 162 49, etunimi.sukunimi@gov.fi