Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Rådet för jordbruk och fiske försöker hitta en gemensam syn på den kommande jordbrukspolitikens inriktning

Jord- och skogsbruksministeriet
16.3.2018 14.18 | Publicerad på svenska 19.3.2018 kl. 14.34
Pressmeddelande

EU-rådet för jordbruk och fiske sammanträder i Bryssel den 19 mars 2018. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företräder Finland vid mötet.

Rådet kommer att diskutera slutsatserna om den kommande gemensamma jordbrukspolitiken och eventuellt att anta slutsatserna. Rådets slutsatser måste antas med enhällighet för att kunna läggas fram som alla medlemsstaters gemensamma syn. Slutsatserna är av betydelse när den kommande gemensamma jordbrukspolitiken bereds tillsammans med Europaparlamentet och kommissionen.

Finland förordar att rådets slutsatser antas, eftersom utkastet till slutsatser beaktar de mål Finland har ställt upp för reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken inför nästa period. Finland är tillfreds med utkastet, eftersom det också beaktar områden som inte är gynnsamma för jordbruk och de särskilda behov dessa områden har samt bioekonomins allt viktigare roll i framtiden.

Finland anser att det är positivt att utkastet tar ställning till hur man ska svara på de nuvarande men också på helt nya samhälleliga utmaningar. Finland anser också att behovet av att förenkla den gemensamma jordbrukspolitiken i syfte att minska den administrativa bördan betonas i utkastet på rätt sätt.

Rådet får också ta del av kommissionens presentation om den fleråriga planen för demersala bestånd i västra Medelhavet. Syftet med den föreslagna förordningen är att stärka de demersala bestånden i området. Förordningen motsvarar i många avseenden de fleråriga planer som gäller Östersjön och Nordsjön. Rådet kommer att föra en inledande diskussion om förslaget. Finland tar del av såväl presentationen som diskussionen.

Ytterligare information:
Kari Valonen, lantbruksråd, tfn 0295 162 269

Jari Leppä