Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtioneuvosto päätti nuoren viljelijän aloitustuesta

Maa- ja metsätalousministeriö 30.4.2008 10.56
Tiedote -

Valtioneuvosto antoi tänään asetuksen nuoren viljelijän aloitustuesta ja maatalouden investointituesta. Asetuksella säädetään muun muassa tuen saajaa ja tuotantotoimintaa koskevista edellytyksistä ja aloitustuen määrästä sekä tuen hakemisesta.

Saadakseen investointitukea tai aloitustukea hakijan saaman maatalouden yrittäjätulon on oltava vähintään 25 prosenttia hakijan kaikkien niiden tulojen yhteismäärästä, jotka muodostuvat yrittäjätuloista, palkkatuloista ja muista hakijan säännöllisesti saamista tuloista. Tuen myöntäminen edellyttää, että hakijalla on riittävä ammattitaito maatalouden harjoittamiseen.

Nuoren viljelijän aloitustuki
Nuoren viljelijän aloitustuki myönnetään hakijalle, joka aloittaa tilanpidon ensimmäistä kertaa ja on hakemuksen vireille tullessa alle 40-vuotias. Nuoren viljelijän aloitustukea voidaan myöntää kahden eri tukitason mukaisesti:
a) Aloitustukena voidaan myöntää enintään 35 000 euroa avustusta ja korkotukilainan korkotukea enintään 20 000 euroa hakijalle, jonka tilalta kertyy vähintään 17 000 euroa maatalouden vuotuista yrittäjätuloa. Suomen EU-liittymissopimuksen mukaisen 141-tukipäätöksen mukaan AB-alueella voidaan myöntää 15 000 euroa lisäkorkotukea.

b) Aloitustukena voidaan myöntää enintään 5 000 euroa avustusta ja korkotukilainan korkotukea enintään 20 000 euroa hakijalle, jonka tilalta kertyy maatalouden, muun yritystoiminnan ja metsätalouden yrittäjätuloa vuosittain yhteensä vähintään 15 000 euroa. Yrittäjätulosta vähintään 10 000 euroa on tultava maataloudesta. Muun yritystoiminnan yrittäjätuloissa huomioidaan tilalla ja tilan maatalouden tuotantovälineillä harjoitettu muu yritystoiminta.

Korkotuella tuetun lainan enimmäismäärä voi olla enintään 80 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin yhteensä enintään 150 000 euroa.

Nuoren viljelijän aloitustukea on haettava luovutuskirjan tai kirjallisen vuokrasopimuksen perusteella tai näiden luonnosten perusteella. Jos aloitustukea haetaan lopullisen luovutuskirjan tai vuokrasopimuksen perusteella, on sitä haettava 10 kuukauden kuluessa tilanpidon aloittamisesta. Aloitustuen hakeminen alkaa 12.5.2008, jolloin myös hakemuslomakkeet julkaistaan Maaseutuviraston verkkosivuilla www.mavi.fi.

Investointituki
Investointituen myöntäminen edellyttää, että vuotuinen maatalouden yrittäjätulo on vähintään 17 000 euroa. Tuen hakemisesta ja tuettavista kohteista säädetään myöhemmin erikseen. Merkittävä muutos aiempaan käytäntöön on, että tuen kohteena olevaa investointia ei saa aloittaa, ennen kuin TE-keskus on antanut asiasta tukipäätöksen.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
maatalousneuvos Esko Juvonen, p. (09) 160 53345
hallitussihteeri Antti Linna, p. (09) 160 52242

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Maatalousylitarkastaja Kari Ojala, p. 020 7725 689 tai 040 543 0414