Maa- ja metsätalousministeriön myöntämät avustukset

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää hakemuksesta avustuksia valtakunnallisiin ja paikallisiin riistatalouden edistämisen sekä luonnonvara- ja biotalouden edistämisen hankkeisiin.

Vuoden 2019 määrärahojen hakuaika alkaa 1.8.2019. Maa- ja metsätalousministeriö ottaa hakemuksia vastaan hakemusilmoituksissa määritettyjen aikojen puitteissa.

Tässä haussa tuetaan

 1. Riistatalouden edistämisen määrärahoista riistanhoitoyhdistysten yhdistymishankkeita
 2. Riistatalouden edistämisen määrärahoista muita julkisen riistakonsernin strategian mukaisia hankkeita.
 3. Luonnonvara- ja biotalouden edistämisen määrärahasta arvokkaiden lintuvesien kunnostukseen ja hoitoon kytkeytyviä hankkeita. Yhteistyössä Ympäristöministeriön kanssa toteutettavat elinympäristöjen kunnostushankkeet ovat etusijalla.

 

1. Riistanhoitoyhdistysten yhdistymistä tukeva avustus:

Avustusta myönnetään ensisijaisesti vapaaehtoisesti yhdistyneille riistanhoitoyhdistyksille:

1.1. Avustus uuden yhdistyneen riistanhoitoyhdistyksen toiminnan vakiinnuttamiseen, tai

1.2. Avustus uuden yhdistyneen riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjauksen vahvistamiseen uusilla toimintamalleilla.

Vapaaehtoisesti yhdistyneiden riistanhoitoyhdistysten avustusten haku on jatkuva. Hakukelpoisia ovat vuonna 2019 aloittaneet uudet yhdistyneet riistanhoitoyhdistykset ja vuonna 2019 päätöksen yhdistymisestä tekevät riistanhoitoyhdistykset.

Kohdan 1.1. mukaista avustusta voidaan myöntää enintään kolmea (3) henkilötyökuukautta vastaavan työpanoksen palkkaamisesta aiheutuneisiin kuluihin.

Kohdan 1.2. mukaista avustusta voidaan myöntää osa- tai kokopäiväisen toiminnanohjaajan palkkauksesta sekä uusien toimintamallien käyttöönotosta aiheutuneisiin kuluihin.

Vuonna 2019 päätöksen yhdistymisestä tekeville riistanhoitoyhdistyksille avustus voidaan myöntää vuonna 2020 aloittavan uuden riistanhoitoyhdistyksen lukuun 1.1.2020 alkaen. Avustusta voidaan hakea myös useampivuotiseen hankkeeseen. Maa- ja metsätalousministeriö voi kuitenkin sitoutua avustuksen maksamiseen kerrallaan enintään määrärahan käyttöajan puitteissa (2 vuotta).

Hakuaika: 1.8.2019 alkaen toistaiseksi

 

2. Muut riistatalouden edistämiseen tarkoitetut avustukset:

Riistatalouden edistämisen määrärahaa voidaan myöntää riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 3 §:n 2 momentissa säädettyihin tarkoituksiin. Avustusta myönnetään julkisen riistakonsernin strategiaa toiminnallistaviin hankkeisiin.

Julkisen riistakonsernin 2012–2022 strategian mukaiset vaikuttavuustavoitteet ovat:

 • Riistatalous luo hyvinvointia
 • Riistakannat säilyvät elinvoimaisina
 • Metsästys ja riistanhoito on eettistä ja vastuullista
 • Riistavahingot ja –konfliktit ovat hallinnassa

Riistatalouden edistämiseen tarkoitettuja avustuksia myönnetään ensisijaisesti:

 • Riistalajien hoitosuunnitelmien, ohjelmien ja strategioiden toimenpiteiden toteuttamiseen
 • Riistanhoitoyhdistysten ja metsästäjien ampumaharjoitteluun käyttämien ampumaratojen valtakunnallisesti tasaisen kattavan verkoston ympäristölupiin liittyvään neuvontaan
 • Riistanhoitoyhdistysten valtakunnallisesti ja alueellisesti merkittäviin kehittämishankkeisiin
 • Taantuneiden riistavesilintujen koko muuttoreitin kattavien populaatiomallien ja kansainvälisten hoitosuunnitelmien kehittämiseen
 • Taantuneiden vesilintukantojen seurantamenetelmien kehittämiseen erityisesti Pohjois-Suomessa harvan laskentapisteverkoston alueilla
 • Metsästyksen eettisyyttä tukeviin hankkeisiin

Avustuksen myöntämistä harkittaessa otetaan huomioon toiminnan vaikuttavuus, laajuus, vapaaehtoistyön osuus hankkeen toteuttamisessa, laatu ja taloudellisuus sekä toiminnan kohderyhmä. Hankeavustuksia myönnetään yleishyödyllisille, oikeustoimikelpoisille yhteisöille sekä tutkimuslaitoksille.

Hakuaika: 1.8.–30.9.2019

 

3. Luonnonvara- ja biotalouden edistämisen määrärahasta tuetaan Elinympäristöjen tilan parantaminen –hankkeeseen liittyviä arvokkaiden lintuvesien kunnostukseen ja hoitoon kytkeytyviä hankkeita.

Hankkeiden valinnassa erityisinä painopistealueina vuoden 2019 aikana ovat:

 • Kosteikkojen perustaminen ja kunnostaminen arvokkaan lintuveden läheisyyteen paikallisia ihmisiä kuten maanomistajia ja metsästäjiä motivoivien toimintamallien avulla, ensisijaisesti korvaamaan metsästykseltä rauhoitettavia levähdysalueita.
 • Esiselvitys arvokkaiden vesilintujen levähdysalueiden verkoston metsästysrajoitusten toteuttamisesta sopimalla alueen omistajan/metsästysoikeuden haltijan kanssa.
 • Arvokkaan lintuveden läheisyydessä tapahtuva pienpetojen ja etenkin vieraslajien tehopyynnin toteuttaminen ja seuranta.

Tuen myöntämistä harkittaessa otetaan huomioon arvokkaan lintuveden läheisyys, toimien laajuus, vapaaehtoistyön osuus hankkeen toteuttamisessa, uusien paikallisia ihmisiä motivoivien toimintamallien hyödyntäminen, yksityisten tahojen rahoitusosuuden lisääminen, toimien jatkuvuus, laatu ja taloudellisuus. Hankeavustuksia myönnetään yleishyödyllisille oikeustoimikelpoisille yhteisöille ja yksityisille toimijoille.

Hakuaika: 1.8.–15.9.2019

 

Avustuksen saamisen ehtoja ovat lisäksi:

 • käyttötarkoituksen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys
 • valtionavustuksen perusteltavuus avustukselle asetettujen tavoitteiden kannalta
 • tarpeellisuus hankkeen tai toiminnan laatuun, laajuuteen tai muihin tukiin nähden
 • sekä avustuksen kilpailuneutraalisuus.

Hankkeet voivat olla yksi- tai useampivuotisia. Maa- ja metsätalousministeriö ei kuitenkaan sitoudu jatkorahoitukseen, vaan avustuksesta päätetään vuosittain.

Määrärahojen tarkemmat hakuohjeet ja hakulomakkeet löytyvät alla olevista linkeistä:

Valtakunnalliset tai paikalliset riistataloutta edistävät hankkeet

Arvokkaiden lintuvesien kunnostukseen ja hoitoon kytkeytyvät hankkeet

 

Hakemukset tulee toimittaa maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon:

Postiosoite: Maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 Valtioneuvosto

Sähköposti: [email protected]

Käyntiosoite: Hallituskatu 3 A, Helsinki

Hakemusten tulee olla perillä maa- ja metsätalousministeriössä hankehaun päättymispäivänä kello 16.15 mennessä.

 

Myönteisen avustuspäätöksen jälkeen

Myönteisen avustuspäätöksen saaneiden tulee toimittaa avustuksen käytöstä jälkikäteen selvitys avustuspäätöksen ohjeiden mukaisesti. Tilityksessä tarvittavat lomakkeet löytyvät oheisista linkeistä:

 

Muualla palvelussamme:

 

Lisätietoa

Heidi Krüger, asiantuntija
Maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö
029 516 2072, [email protected]