Metsänhoidon suositukset tarjoavat hyviä toimintamalleja metsänhoitoon

Metsänhoidon suositukset ovat ohjeistus metsänhoidon perusteista ja menetelmistä. Ne kokoavat parhaat keinot ja vaihtoehdot suomalaisen metsän kestävään hoitoon. Suositukset tarjoavat metsänomistajalle perusteita metsänhoidon ja -käytön valintoihin. Alan ammattilaiset hyödyntävät suosituksia metsänomistajille tarjottavissa palveluissa ja metsänhoidon käytännön toteutuksessa.

Metsänhoidon suositusten tavoitteena on neuvoa ja kannustaa metsänomistajia hoitamaan metsiään hyvin. Suositusten noudattaminen on vapaaehtoista eli ne eivät ole sitovia. Vapaaehtoisuudesta huolimatta metsänhoidon suositukset ovat laajasti käytössä suomalaisessa metsätaloudessa.

Metsänhoidon suositukset tarjoavat metsien käsittelyyn metsänomistajalle erilaisia vaihtoehtoja, joista hän voi valita sopivimman tavoitteidensa mukaisesti. Kuvatut menettelytavat ovat taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäviä. Menettelytapojen laadinnassa on otettu huomioon lainsäädännölliset rajoitteet sekä keskeiset vaatimukset, joita metsien sertifiointijärjestelmät asettavat metsien käsittelylle. Metsätalouden kestävyyden näkökulmasta suositukset ottavat kestävyyden eri osa-alueita kattavammin huomioon kuin velvoittava lainsäädäntö.

Suosituksia päivitetään säännöllisesti

Suositukset ovat riippumattomia ja perustuvat viimeisimpään tutkimustietoon ja käytännön kokemukseen. Ne on laadittu Tapiossa laajassa yhteistyössä metsä-, energia- ja ympäristöalan toimijoiden kanssa. Metsänhoidon suositukset ovat osa metsien käytön kokonaiskestävyyteen tähtäävän Suomen kansallisen metsästrategian toteuttamista. Suosituksia päivitetään säännöllisesti. Suositukset uusittiin vuonna 2014, kun metsälaki muuttui. Tämän jälkeen huomattavia päivityksiä on tehty sopeutumisessa ilmastonmuutokseen (2018) sekä metsien jatkuvan kasvatuksen suosituksiin (2019).

Metsänhoidon suosituksia on täydennetty työoppailla. Työoppaita on laadittu talousmetsien luonnonhoidon, kannattavan metsätalouden, suometsien hoidon, riistametsänhoidon, vesiensuojelun, metsäteiden kunnossapidon, energiapuun korjuun sekä puukauppakohteiden laadinnan teemoista. Metsänhoidon suositusten laatimisesta vastaa Tapio Oy.

Metsänhoidon suositukset, työoppaat, esittelyaineistot ja suositusten valmistelun taustat löytyvät kootusti Tapion ylläpitämältä Metsänhoidon suositukset -verkkosivustolta.

 

 

 

 

 

 

Muualla palvelussamme
Metsänhoidon suosituksia päivitettiin jatkuvan kasvatuksen ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen osalta (MMM:n ja Tapio Oy:n yhteistiedote 17.6.2019)

Muualla verkossa
Metsänhoidon suositukset

Lisätietoja

Satu Rantala, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162045