Suomen metsävarat

Metsät peittävät yli 70 prosenttia Suomen maapinta-alasta. Suomi on suhteellisesti Euroopan metsäisin maa. Puuntuotantoon soveltuvaa metsämaata on 20,3 miljoonaa hehtaaria.

Suomen metsät kasvavat vuosittain noin 107 miljoonaa kuutiometriä. Tilastotietojen mukaan vuonna 2018 puuston vuotuinen kokonaispoistuma oli noin 94 miljoonaa kuutiometriä. Runkopuuta hakattiin kaikkiaan 78 miljoonaa kuutiometriä, josta 89 prosenttia ohjautui metsäteollisuuden käyttöön ja 11 prosenttia energiapuuksi eli lämpö- ja voimalaitosten metsähakkeeksi tai pientalojen polttopuuksi.

Puuston kokonaispoistuma sisältää hakkuiden lisäksi hakkuutähteestä metsään jäävän runkopuun sekä metsään jäävän luontaisesti kuolleen runkopuun. Nämä erät olivat vuonna 2018 yhteensä yli 15 miljoonaa kuutiometriä.

Metsänomistus

Suomen metsät ovat muiden läntisen Euroopan maiden tavoin pääosin yksityisten henkilöiden ja perheiden omistuksessa. Etelä- ja Keski-Suomessa yksityiset henkilöt omistavat noin 3/4 metsistä. Valtion metsät sijaitsevat pääosin Pohjois- ja Itä-Suomessa.

Suomessa on suojeltuja ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevia metsiä 3 miljoonaa hehtaaria, eli 13 prosenttia metsäpinta-alasta (metsä- ja kitumaan pinta-alasta). Yhdeksän prosenttia metsistä on kokonaan hakkuiden ulkopuolella, eli tiukasti suojeltuja.

Suomalaisia metsävaroja käytetään kestävästi, jotta myös tuleville sukupolville turvataan metsien aikaansaamat hyödyt.

Muualla palvelussamme
Metsätalouden kestävyys
Kestävyyttä koskevat laskelmat
Talousmetsien monimuotoisuus

Muualla verkossa
Metsänomistus (Suomen metsäkeskus)
Suomen metsävaroja koskevia graafeja (Forest.fi)

Lisätietoja:

Marja Kokkonen, osastopäällikkö 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Osaston johto Maatalous- ja kalastusneuvosto  0295162444