Koronavirus ja luonnonvarat

Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) luonnonvaraosaston vastuulla ovat yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa määritellyistä toiminnoista kalatalous, tulvasuojelu ja vesihuolto. Metsätalouden osalta tavoitteena on varmistaa, että toiminnot voivat epidemiasta huolimatta jatkua mahdollisimman normaalisti.

Vesihuollon häiriötön toiminta tärkeää

Vesihuollon häiriötön toiminta on epidemiaoloissa tärkeää, koska puhtaan veden saatavuus on nyt myös hygieniasyistä välttämätöntä. Häiriötön vesihuolto mahdollistaa lisäksi terveyskeskusten ja sairaaloiden toiminnan, kansalaisten kotonaolon sekä kriittisen ruoantuotannon ja monien muidenkin elinkeinojen toiminnan jatkumisen. Vesihuollon toiminnan varmistamiseen tarvitaan vesihuoltolaitosten lisäksi myös vedenpuhdistuskemikaalien tuotantoa, laboratoriopalveluita, kunnossapito- ja huoltopalveluita, häiriötöntä tiedonhallintaa sekä eri viranomaisten yhteistyötä. 

Suurilla vesihuoltolaitoksilla tilanteeseen on varauduttu jo viikkojen ajan. Haasteena on kuitenkin laitoskentän hajanaisuus: Suomen 1 100 vesihuoltolaitoksen joukossa on suuri joukko laitoksia, joiden toiminta on yhden tai kahden asiantuntijan varassa. Selvitämme parhaillaan mahdollisuutta järjestää tukimäärärahoja laitosten toiminnan turvaamiseksi tarvittaviin ostopalveluihin.

Tiedote 13.3.2020: STM ja MMM ohjeistavat vesihuoltolaitoksia varautumaan koronaviruksen aiheuttamaan tautiepidemiaan

Kalatalous on osa ruokaturvaa

Kotimaisen kalan saatavuuden turvaaminen on osa huoltovarmuutta. Koronatilanne on jo vaikuttanut kalatalousyrityksiimme, kalan hinta on laskenut nopeasti meillä samoin kuin koko Euroopassa. Ravintolat ja suurkeittiöt vastaavat normaalioloissa noin 25-30 prosentista tuoreen kalan kysynnästä, ja tämä myyntikanava on nyt pitkälti pois käytöstä. Tuoreen kalan kysyntä on ollut koronan myötä laskusuunnassa myös kauppojen kalatiskeillä.

MMM, ELY-keskukset ja Luonnonvarakeskus pitävät yhdessä yllä ajantasaista tilannekuvaa koronaepidemian vaikutuksista kalatalouteen. Valmistelemme parhaillaan tarvittavaa tukipakettia kalastus-, kalankasvatus-, kalanjalostus- ja kalakaupan yrityksille. Pyrimme myös varmistamaan kalataloudessa tarvittavan ulkomaisen työvoiman sujuvan saatavuuden rajojen sulkeutuessa.

Metsäalalla sekä valoa että varjoa

Puumarkkinoiden toimintaan ovat viime aikoina vaikuttaneet eniten jo aiemmin hiljentynyt maailmantalous, metsäteollisuuden lakot ja kuluneen talven erittäin huonot puunkorjuukelit. Vaikutukset näyttäisivät kohdistuneen etenkin sahatavaran kysyntään. Koronaepidemiasta suoraan aiheutuvia vaikutuksia ei juuri ole vielä havaittu.

Kaikkien puunjalostuslaitosten on näissä oloissa syytä huolehtia henkilökunnan terveydestä, jotta tuotanto voi jatkua keskeytyksettä. Näin turvataan myös energiantuotantoa, sillä jalostuslaitokset tuottavat lämpöä ja sähköä myös lähiyhteisöjen käyttöön. Tavara- ja raaka-ainekuljetusten sujumisesta on niin ikään huolehdittava.

On tärkeää, että metsänhoito, puukauppa ja puunkorjuu pidetään käynnissä. Yli 600 000:lla metsänomistajalla on myös tässä iso rooli. Metsänhoitoyhdistykset ja metsäpalveluyritykset pyrkivät hoitamaan tehtävänsä ilman viivytyksiä, ja Metsähallituksen Metsätalous Oy jatkaa metsän- ja luonnonhoitotöitä sekä puukorjuuta tehtyjen sopimusten mukaisesti. Suomen metsäkeskus turvaa puolestaan asioinnin jatkuvuuden esimerkiksi Kemera-rahoitus- ja metsänkäyttöilmoitusasioissa. Viime vuosina kehitetyt sähköiset palvelut tuovat onneksi helpotusta asiointiin.

Sekä koti- että ulkomaisen kausityövoiman saatavuudessa voi kevään lähestyessä ilmetä ongelmia myös metsätaloudessa. Olemme jo käynnistäneet yhdessä monien muiden tahojen kanssa toimenpiteitä työvoiman saatavuuden turvaamiseksi.

Lapissa varaudutaan ennätystulviin

Pohjois-Suomeen odotetaan poikkeuksellisen runsaslumisen talven jälkeen ennätyksellistä tulvakevättä. Merkittäviä tulvariskikohteita ovat muun muassa Ivalo, Kittilä ja Rovaniemi. Normaalit tulvavalmiudet ja -varautuminen eivät tänä keväänä riitä, varsinkin kun koronaepidemian huippu voi sattua samaan aikaan ennätystulvien kanssa.

Kriittinen tekijä tilanteiden hoitamisessa on osaavan henkilöstön riittävyys ELY-keskuksissa, pelastusviranomaisissa sekä Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen Tulvakeskuksessa. Asianomaiset työntekijät on tunnistettu jo hyvissä ajoin ja eriytetty toisistaan etätöitä tekemään. Tulvantorjuntahankkeita on käynnissä jo ennakoivasti. Selvitämme myös parhaillaan mahdollisuutta avustaa Lapin kuntia, jotta ne saavat välttämättömät tulvantorjuntatoimet ajoissa valmiiksi.

Vaikutukset riista- ja kalastustoimintaan

Koronatilanne vaikuttaa myös kalatalousalueiden, osakaskuntien, riistanhoitoyhdistysten ja metsästysseurojen toimintaan. Niihin liittyen olemme valmistelemassa muun muassa joustoja vuosikokousaikatauluihin ja muihin määräaikaisiin toimintoihin.