Ea - Elävien eläinten, alkioiden, sukusolujen ja eläimistä saatavien tuotteiden siirrot EU:n jäsenvaltioiden välillä (sisämarkkinakauppa) ja vienti EU:n ulkopuolisiin maihin

Euroopan unionin lainsäädäntö

1. Komission delegoitu asetus (EU) 2020/688 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä unionissa tapahtuviin maaeläinten ja siitosmunien siirtoihin sovellettavien eläinterveyttä koskevien vaatimusten osalta

2. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 576/2013 lemmikkieläinten muista kuin kaupallisista siirroista ja asetuksen (EY) N:o 998/2003 kumoamisesta

2.1. Komission delegoitu asetus (EU) 2018/772 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013 täydentämisestä koirien Echinococcus multilocularis -tartunnan valvontaan liittyvien ehkäisevien terveyttä koskevien toimien osalta

2.2. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/878 sellaisten jäsenvaltioiden tai jäsenvaltioiden alueiden osien luettelon hyväksymisestä, jotka ovat koirien Echinococcus multilocularis -tartunnan valvontaan liittyvien ehkäisevien terveyttä koskevien toimien soveltamisesta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2018/772 2 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädettyjen luokittelua koskevien sääntöjen mukaisia

3. Komission delegoitu asetus (EU) 2020/990 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä unionissa tapahtuviin vesieläinten ja vesieläimistä saatavien eläinperäisten tuotteiden siirtoihin sovellettavien eläinterveyttä ja sen todentamista koskevien vaatimusten osalta

4. Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/260 vesieläinten tiettyjen tautien vaikutuksen rajoittamiseen tähtäävien kansallisten toimenpiteiden hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 226 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja komission päätöksen 2010/221/EU kumoamisesta 

5. Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/361 salamantereiden lähetysten siirtoja jäsenvaltioiden välillä ja niiden unioniin tuloa koskevista kiireellisistä toimenpiteistä Batrachochytrium salamandrivorans -sienen aiheuttaman tartunnan osalta

6. Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/597  Italiassa vahvistettuihin pienen pesäkuoriaisen esiintymiin liittyvistä kiireellisistä toimenpiteistä 

7. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/403 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2016/429 ja (EU) 2017/625 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse eläinterveystodistusten malleista sekä yhdistettyjen eläinterveys- ja virallisten todistusten malleista tiettyjen maaeläinluokkien ja niiden sukusolujen ja alkioiden lähetysten unioniin tuloa ja jäsenvaltioiden välillä tapahtuvia siirtoja varten, tällaisia todistuksia koskevasta virallisesta sertifioinnista sekä päätöksen 2010/470/EU kumoamisesta

8. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2236 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2016/429 ja (EU) 2017/625 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse eläinterveystodistusten malleista vesieläinten ja tiettyjen vesieläimistä saatavien eläinperäisten tuotteiden lähetysten unioniin tuloa ja unionin sisällä tapahtuvia siirtoja varten, tällaisia todistuksia koskevasta virallisesta sertifioinnista ja asetuksen (EY) N:o 1251/2008 kumoamisesta

9. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/619 täytäntöönpanoasetusten (EU) 2020/2235, (EU) 2020/2236 ja (EU) 2021/403 muuttamisesta eläinterveystodistusten, yhdistettyjen eläinterveys- ja virallisten todistusten ja virallisten todistusten käyttöä koskevien siirtymäsäännösten osalta

Kansallinen lainsäädäntö

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräisiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisiin eläinten siirtoihin sovellettavista eläinterveyttä koskevista vaatimuksista ja poikkeuksista (328/2021, muutos 351/2021, muutos 875/2021).

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräille Euroopan unionin ulkopuolelle vietäville eläimille, niiden sukusoluille ja alkioille, eläinperäisille tuotteille sekä eläimistä saataville sivutuotteille ja niistä johdetuille tuotteille tehtävistä tarkastuksista (331/2021)

Valtioneuvoston asetus vakavaa eläintautivaaraa koskevasta tiedottamisesta Euroopan unionin sisäisessä matkustajaliikenteessä (341/2021)

 

Eläintautilain (441/2013) nojalla annetut asetukset (eivät enää voimassa 21.4.2021 alkaen)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien vastustamiseen liittyvistä yleisistä vaatimuksista siirrettäessä eläviä eläimiä, alkioita ja sukusoluja Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä MMMa 1024/2013Ea 1:1 MMMa 393/2014, Ea 1:2 MMMa 958/2014, Ea 1:3 MMMa 198/2018

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolelle vietäville eläimille ja eläimistä saaduille tuotteille asetettavista eläintautivaatimuksista ja tehtävistä tarkastuksista MMMa 832/2013

Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä hevoseläimiä sekä hevoseläinten alkioita ja sukusoluja koskevista terveysvaatimuksista MMMa 1033/2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä nautaeläimiä sekä nautaeläinten alkioita ja sukusoluja koskevista terveysvaatimuksista MMMa 1025/2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä sikoja sekä sikojen alkioita ja sukusoluja koskevista terveysvaatimuksista MMMa 1028/2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä lampaita ja vuohia sekä lampaiden ja vuohien alkioita ja sukusoluja koskevista terveysvaatimuksista MMMa 1031/2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettävää siipikarjaa ja siirrettäviä siipikarjan siitosmunia koskevista terveysvaatimuksista MMMa 1036/2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä eläimiä, alkioita ja sukusoluja koskevista eläintautivaatimuksista MMMa 1035/2013, Ea 22:1 MMMa 1139/2014, Ea 22:2 MMMa 272/2016, Ea 22:3 MMMa 903/2016