Ea - Elävien eläinten, alkioiden, sukusolujen ja eläimistä saatavien tuotteiden siirrot EU:n jäsenvaltioiden välillä (sisämarkkinakauppa) ja vienti EU:n ulkopuolisiin maihin

Euroopan unionin lainsäädäntö

1. Komission delegoitu asetus (EU) 2020/688 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä unionissa tapahtuviin maaeläinten ja siitosmunien siirtoihin sovellettavien eläinterveyttä koskevien vaatimusten osalta

2. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 576/2013 lemmikkieläinten muista kuin kaupallisista siirroista ja asetuksen (EY) N:o 998/2003 kumoamisesta

2.1. Komission delegoitu asetus (EU) 2018/772 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013 täydentämisestä koirien Echinococcus multilocularis -tartunnan valvontaan liittyvien ehkäisevien terveyttä koskevien toimien osalta

3. Komission delegoitu asetus (EU) 2020/990 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä unionissa tapahtuviin vesieläinten ja vesieläimistä saatavien eläinperäisten tuotteiden siirtoihin sovellettavien eläinterveyttä ja sen todentamista koskevien vaatimusten osalta

4. Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/260 vesieläinten tiettyjen tautien vaikutuksen rajoittamiseen tähtäävien kansallisten toimenpiteiden hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 226 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja komission päätöksen 2010/221/EU kumoamisesta

5. Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/361 salamantereiden lähetysten siirtoja jäsenvaltioiden välillä ja niiden unioniin tuloa koskevista kiireellisistä toimenpiteistä Batrachochytrium salamandrivorans -sienen aiheuttaman tartunnan osalta

6. Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/597  Italiassa vahvistettuihin pienen pesäkuoriaisen esiintymiin liittyvistä kiireellisistä toimenpiteistä 

7. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/403 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2016/429 ja (EU) 2017/625 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse eläinterveystodistusten malleista sekä yhdistettyjen eläinterveys- ja virallisten todistusten malleista tiettyjen maaeläinluokkien ja niiden sukusolujen ja alkioiden lähetysten unioniin tuloa ja jäsenvaltioiden välillä tapahtuvia siirtoja varten, tällaisia todistuksia koskevasta virallisesta sertifioinnista sekä päätöksen 2010/470/EU kumoamisesta

8. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/619 täytäntöönpanoasetusten (EU) 2020/2235, (EU) 2020/2236 ja (EU) 2021/403 muuttamisesta eläinterveystodistusten, yhdistettyjen eläinterveys- ja virallisten todistusten ja virallisten todistusten käyttöä koskevien siirtymäsäännösten osalta

Kansallinen lainsäädäntö

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräisiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisiin eläinten siirtoihin sovellettavista eläinterveyttä koskevista vaatimuksista ja poikkeuksista (328/2021). Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräisiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisiin eläinten siirtoihin sovellettavista eläinterveyttä koskevista vaatimuksista ja poikkeuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 10 §:n muuttamisesta (351/2021)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräille Euroopan unionin ulkopuolelle vietäville eläimille, niiden sukusoluille ja alkioille, eläinperäisille tuotteille sekä eläimistä saataville sivutuotteille ja niistä johdetuille tuotteille tehtävistä tarkastuksista (331/2021)

Valtioneuvoston asetus vakavaa eläintautivaaraa koskevasta tiedottamisesta Euroopan unionin sisäisessä matkustajaliikenteessä (341/2021)

 

Eläintautilain (441/2013) nojalla annetut asetukset (eivät enää voimassa 21.4.2021 alkaen)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien vastustamiseen liittyvistä yleisistä vaatimuksista siirrettäessä eläviä eläimiä, alkioita ja sukusoluja Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä MMMa 1024/2013Ea 1:1 MMMa 393/2014, Ea 1:2 MMMa 958/2014, Ea 1:3 MMMa 198/2018

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolelle vietäville eläimille ja eläimistä saaduille tuotteille asetettavista eläintautivaatimuksista ja tehtävistä tarkastuksista MMMa 832/2013

Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä hevoseläimiä sekä hevoseläinten alkioita ja sukusoluja koskevista terveysvaatimuksista MMMa 1033/2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä nautaeläimiä sekä nautaeläinten alkioita ja sukusoluja koskevista terveysvaatimuksista MMMa 1025/2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä sikoja sekä sikojen alkioita ja sukusoluja koskevista terveysvaatimuksista MMMa 1028/2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä lampaita ja vuohia sekä lampaiden ja vuohien alkioita ja sukusoluja koskevista terveysvaatimuksista MMMa 1031/2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettävää siipikarjaa ja siirrettäviä siipikarjan siitosmunia koskevista terveysvaatimuksista MMMa 1036/2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä eläimiä, alkioita ja sukusoluja koskevista eläintautivaatimuksista MMMa 1035/2013, Ea 22:1 MMMa 1139/2014, Ea 22:2 MMMa 272/2016, Ea 22:3 MMMa 903/2016