Ea - Elävien eläinten, alkioiden, sukusolujen ja eläimistä saatavien tuotteiden siirrot EU:n jäsenvaltioiden välillä (sisämarkkinakauppa) ja vienti EU:n ulkopuolisiin maihin

1. Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien vastustamiseen liittyvistä yleisistä vaatimuksista siirrettäessä eläviä eläimiä, alkioita ja sukusoluja Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä MMMa 1024/2013, Ea 1:1 MMMa 393/2014, Ea 1:2 MMMa 958/2014, Ea 1:3 MMMa 198/2018

2. Komission asetus (EY) N:o 599/2004 eläinten ja eläinperäisten tuotteiden yhteisön sisäiseen kauppaan liittyvän yhdenmukaisen todistusmallin ja tarkastuspöytäkirjan hyväksymisestä

3. -

4. -

5.
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten ja eläimistä saatavien tuotteiden siirtokelpoisuuden osoittamista koskevien virallisten todistusten antamisesta MMMa 1000/2014


6. Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolelle vietäville eläimille ja eläimistä saaduille tuotteille asetettavista eläintautivaatimuksista ja tehtävistä tarkastuksista MMMa 832/2013

7. -


9. -

10. Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä hevoseläimiä sekä hevoseläinten alkioita ja sukusoluja koskevista terveysvaatimuksista MMMa 1033/2013

11. -

12. Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä nautaeläimiä sekä nautaeläinten alkioita ja sukusoluja koskevista terveysvaatimuksista MMMa 1025/2013

13. -

14.
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä sikoja sekä sikojen alkioita ja sukusoluja koskevista terveysvaatimuksista MMMa 1028/2013

15. -

16.
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä lampaita ja vuohia sekä lampaiden ja vuohien alkioita ja sukusoluja koskevista terveysvaatimuksista MMMa 1031/2013

17. -


18. -
 

19. Komission asetus (EY) N:o 1251/2008 (konsolidoitu 3.2.2014) neuvoston direktiivin 2006/88/EY täytäntöönpanosta vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden markkinoille saattamista ja yhteisöön tuontia koskevien edellytysten ja todistusvaatimusten osalta ja tartunnanlevittäjälajien luettelon vahvistamiseksi

20. Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettävää siipikarjaa ja siirrettäviä siipikarjan siitosmunia koskevista terveysvaatimuksista MMMa 1036/2013


21. -

22.
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä eläimiä, alkioita ja sukusoluja koskevista eläintautivaatimuksista MMMa 1035/2013, Ea 22:1 MMMa 1139/2014, Ea 22:2 MMMa 272/2016, Ea 22:3 MMMa 903/2016

23.
Komission asetus (EU) N:o 176/2010 (konsolidoitu 23.3.2010) neuvoston direktiivin 92/65/ETY liitteen D muuttamisesta siemennesteen keräysasemien, siemennesteen varastointiasemien ja alkionsiirto- ja alkiontuotantoryhmien osalta sekä hevos-, lammas- ja vuohieläimiin kuuluvia luovuttajaeläimiä ja niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden käsittelyä koskevien edellytysten osalta, asetusta (EU) N:o 176/2010 oikaistu 3.3.2010 (L 341/52), Ea 23:1 846/2014 Neuvoston direktiivin 92/65/ETY liitteen D muuttamisesta siltä osin kuin on kyse hevosen sukuisia luovuttajaeläimiä koskevista edellytyksistä

24. Komission asetus (EY) N:o 1282/2002 (konsolidoitu 5.8.2002) eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY (konsolidoitu 19.11.2002) liitteessä A olevassa 1 jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY (konsolidoitu 1.3.2012) liitteiden muuttamisesta Ea 8a:1 (EY) 1398/2003


25. -
 

26. -

27. -

 

28. Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1152/2011 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 täydentämisestä koirien Echinococcus multilocularis -tartunnan valvontaan liittyvien ehkäisevien terveyttä koskevien toimien osalta
 

29. -

 

30. Komission asetus (EY) N:o 1739/2005 sirkuseläinten kuljettamiseen jäsenvaltioiden välillä sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista