Hallituksen esitys MMM/2022/143

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.9.2022 18.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden huoneistotietojärjestelmää koskevien lakien muuttamisesta

HE 168/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Timo-Ville Nieminen, p. +358 295 162 379
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi huoneistotietojärjestelmästä annettua lakia, asunto-osakeyhtiölakia ja huoneistotietojärjestelmää koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annettua lakia. Esityksen tarkoituksena on mahdollistaa huoneistotietojärjestelmän jatkokehittäminen ja saada käyttöön toimintaympäristö, jossa taloyhtiöiden hallinnolliset tiedot virtaavat tietojärjestelmien välillä rakenteisena ja koneluettavana tietona. Esitykseen sisältyvät taloyhtiöiden kunnossapito- ja muutostyötiedot sekä positiivisen luottotietorekisterin tarvitsemat taloyhtiötiedot. Tarkoituksena on edistää toimialan digitalisaatiota ja mahdollistaa yhteismitallisen ja vertailukelpoisen tiedon saamisen kaikista taloyhtiöistä. Lisäksi tuotetaan tietovirta luottolaitoksista ja taloyhtiöistä positiiviseen luottotietorekisteriin taloyhtiölainoihin liittyvien vastuiden osalta. Muutoksilla toteutetaan Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, jonka toimenpiteitä rahoitetaan Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineestä. Lisäksi säädettäisiin asunto-osakeyhtiöiden ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden osakeryhmiin ja niiden tuottamaan osakehuoneiston hallintaoikeuteen vaikuttavien yhtiöjärjestysmuutoksen käsittelystä kaupparekisterissä ja osakehuoneistorekisterissä. Muutoksella turvataan tietojen yhdenmukainen käsittely kaupparekisterissä ja huoneistotietojärjestelmässä.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen eräiden huoneistotietojärjestelmää koskevien lakien muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Huoneistotietojärjestelmän jatkokehittämisestä aiheutuviin kustannuksiin on EU:n elpymisvälineestä varattu n. 14 milj. €, joka kattaa jatkokehittämisen sekä käyttöönoton Maanmittauslaitokselle aiheuttamat kustannukset. Suomen valtion kannalta huoneistotietojärjestelmän jatkokehittämishanke on kustannusneutraali, vaikkakin sen toteuttamisessa käytetään normaalia talousarviomenettelyä. EU:n komissio siirtää valtiovarainministeriölle elpymisvälinerahoitusta hankkeen tavoitteiden toteuduttua. Esityksen osakeryhmien muutosta koskevasta osiosta aiheutuisi huoneistotietojärjestelmän piiriin kuuluville viranomaisille yhteensä n. 880 000 € kertaluonteiset menot, joista n. 730 000 € kohdistuisi Patentti- ja rekisterihallitukselle (300 000 € vuonna 2023 ja 430 000 € vuonna 2024) ja n. 150 000 € Maanmittauslaitokselle. Mainittu rahoitus toteutetaan määrärahakehyksen puitteissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen