Hallituksen esitys MMM/2022/139

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.9.2022 18.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

HE 169/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Jukka Ränkimies, Neuvotteleva virkamies p.029 5162488
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annettua lakia. Esityksen mukaan hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioita ja niihin liittyvää tukea sekä mehiläishoitotukea koskevat säännökset muutetaan vastaamaan Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan uuden rahoituskauden lainsäädäntöä. Lakiin muutettaisiin myös mainittuja tukia koskevat Euroopan unionin lainsäädännön edellyttämät seuraamuksia ja takaisinperintää koskevat säännökset, joista tulisi jatkossa säätää tarkemmin kansallisesti. Lakiin lisättäisiin sähköistä tukihakua koskevat säännökset. Lakiin tehtäisiin myös muuttuneesta Euroopan unionin lainsäädännöstä johtuvia luonteeltaan lähinnä teknisiä muutoksia sekä ajantasaistettaisiin tietyiltä osin säännöksiä vastaamaan nykytilaa. Lisäksi laissa huomioitaisiin Ruokaviraston uudesta nimestä johtuvat muutokset. Esitys liittyy esitykseen valtion vuoden 2023 talousarvioksi ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Mehiläishoitotuesta aiheutuviin menoihin valtion talousarvion momentilla 30.20.46 (EU-rahoitteinen ruokaketjun kehittäminen) arvioidaan tarvittavan vuosien 2023—2027 aikana 400 000 euroa vuosittain, mikä on otettu huomioon julkisen talouden suunnitelmassa 2023—2026. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiotukeen momentilla 30.20.46 arvioidaan tarvittavan vuosien 2023—2027 aikana 4—5 miljoonaa euroa vuosittain. Vuonna 2023 mahdollisesti tarvittava määrärahan lisäys katetaan momentilla olevasta vuodelta 2022 siirtyneestä määrärahasta. Mahdolliset muutokset määrärahaan arvioidaan vuosittain ja tehdään tarvittaessa normaalein julkisen talouden suunnitelmia ja valtion talousarviota koskevin päätöksin. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiotuki on EU:n kokonaan rahoittamaa. Momentin 30.20.46 menoihin liittyvät tulot tuloutuvat talousarvion momentille 12.30.01 (EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot). VAIKUTUKSET VIRANOMAISTEN TOIMINTAAN: Ehdotettavat säännökset vastaisivat keskeisiltä osin asiasisällöllisesti nykytilaa eikä esityksellä tästä johtuen ole sen kohteena olevia toimijoita tai viranomaisia koskevia merkittäviä vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen