Hallituksen esitys MMM/2022/144

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.9.2022 18.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä ja kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 29 a ja 48 §:n muuttamisesta

HE 167/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Niina Riissanen, Metsäneuvos p.029 5162339
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) 29 a ja 48 pykäliä. Ehdotettu määräaikainen kannustejärjestelmä sisältäisi säännökset tuen myöntämisen perusteista ja yleisistä edellytyksistä. Tukien myöntämiseen, maksamiseen, valvontaan ja muihin vastaaviin seikkoihin liittyviin menettelyihin sovellettaisiin ehdotetun lain lisäksi valtionavustuslakia. Ehdotetut tuet ovat harkinnanvaraisia ja päätöksiä tuen myöntämisestä voidaan tehdä valtion talousarviossa vuosittain osoitettavien määrärahojen puitteissa. Perusperiaatteiltaan ehdotettu kannustejärjestelmälaki on nykykäytännön mukainen. Keskeiset muutokset liittyvät suometsän hoidon tukiin, tuensaajien muutoksiin luonnonhoidossa ja yksityistien perusparannuksessa sekä siihen, että taimikon ja nuoren metsän hoidon tuki myönnettäisiin vähämerkityksisenä tukena. Taimikon ja nuoren metsän hoidon tukea lukuun ottamatta ehdotettu tukijärjestelmän tuet on tarkoitus ilmoittaa komissiolle valmisteilla olevien Euroopan unionin metsätaloutta koskevien valtiontukisuuntaviivojen mukaisesti. Kannustinjärjestelmä tulee voimaan sen jälkeen, kun Euroopan komissio on hyväksynyt tukijärjestelmän. Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2023. Siihen liittyen säädettäisiin tuen hakemisen ja lisäselvitysten toimittamiseen liittyvistä määräajoista. Määräaikaisen kannustejärjestelmälain on tarkoitus tulla voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 29 a ja 48 §:n muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. Ehdotetut lait liittyvät vuoden 2023 valtion talousarvioehdotukseen ja ovat tarkoitetut käsiteltäviksi sen yhteydessä.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä ja kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 29 a ja 48 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ehdotettavalla tukijärjestelmällä edistetään metsäpolitiikan tavoitteiden saavuttamista mahdollisimman vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Vuoden 2023 talousarvioesityksessä momentille 30.40.44 (Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaaminen) ehdotetaan myönnettäväksi 47,497 miljoonaa euroa käytettäväksi voimassa olevan lain ja ehdotetun lain nojalla. Määrärahaan liittyy valtuus, jonka nojalla saa tehdä voimassa olevan lain ja ehdotetun uuden lain mukaisia tukipäätöksiä enintään 54,5 miljoonalla eurolla. Vuoden 2023 talousarvion momentille 30.40.45 (Metsäluonnon hoidon edistäminen) ehdotetaan myönnettäväksi 17,5 miljoonaa euroa voimassa olevan lain ja ehdotetun uuden lain nojalla. Esityksen toimenpiteiden työllisyysvaikutus on vuosittain noin 1 800 henkilötyövuotta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen