Hallituksen esitys MMM/2022/136

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.9.2022 18.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman hallinnoinnista ja maaseudun kehittämisen tukemisesta rahoituskaudella 2023—2027 sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

HE 166/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Markus Lounela, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162052
Asia
Ehdotettavat lait liittyvät Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan uudistukseen vuosiksi 2023—2027 ja siihen kytkeytyvän Suomen yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman toimeenpanoon edellä mainittuina vuosina. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki maaseudun kehittämisen tukemisesta rahoituskaudella 2023-2027, joka sisältäisi säännökset maaseudun kehittämiseen myönnettävän tuen edellytyksistä, ehdoista ja menettelystä. Tuettava toiminta ja toimenpiteet eivät olennaisesti eroaisi voimassa olevasta laista, mutta laissa huomioitaisiin EU-säädösten muutokset uudelle rahoituskaudelle. Laissa olisi tarkennuksia ja lisäyksiä myönnettävien tukien edellytyksiin sekä eräitä tarkennuksia tukien ehtoihin ja takaisinperintään sekä hallinnollisiin menettelyihin tukien osalta. Tukijärjestelmien toimeenpano selkeytyisi, kun kaikki hakemukset tehtäisiin sähköisesti. Lisäksi tukien maksumenettelyissä hyödynnettäisiin nykyistä enemmän yksinkertaistettuja kustannusmalleja. Lisäksi esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman hallinnoinnista, jossa säädettäisiin maaseudun kehittämisohjelmien hallinnointiin osallistuvista viranomaisista ja toimijoista ja näiden tehtävistä. Ehdotukseen sisältyy lisäksi näistä laeista johtuvia muutoksia Harmaan talouden selvitysyksiköstä annettuun lakiin ja Ruokavirastosta annettuun lakiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman hallinnoinnista ja maaseudun kehittämisen tukemisesta rahoituskaudella 2023—2027 sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ehdotetut lait koskevat Suomen yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelmasta rahoitettavaa yritystukea, kehittämishanketukea, Leader-toiminnan tukea sekä suunnitelman teknistä apua ja toimintarahaa. Näihin toimenpiteisiin arvioidaan strategiasuunnitelmassa osoitettavan EU:n maaseuturahaston ja kansallisia julkista rahoitusta koko rahoituskaudella 2023-2027 yhteensä noin 867 miljoonaa euroa. Suunnitelman rahoitus sisältyy tähän hallituksen esitykseen sisältyvien tukimuotojen osalta valtion talousarviossa maaseudun kehittämisen politiikkasektorille. Valtion vuoden 2023 talousarvioesityksessä momentille 30.10.64 (EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen) on esitetty budjetoitavan tämän hallituksen esityksen mukaisiin tukimuotoihin myöntämisvaltuutta 214,256 miljoonaa euroa ja määrärahaa 60,616 miljoonaa euroa. VAIKUTUKSET VIRANOMAISTEN TOIMINTAAN: Strategiasuunnitelman toteutuksesta ja lain toimeenpanosta vastaavat viranomaiset säilyisivät ennallaan, mutta joitakin tehtäviä ehdotetaan siirrettäväksi näiden kesken EU-säädöksistä johtuen. Yksinkertaistettujen kustannusmallien lisääntyvän käytön arvioidaan vähentävän tukien maksuun liittyviä hakemuksia ja tehtäviä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa sekä keventävän tuen saajien maksuhakemuksiin liittyvää työtä. Sähköisen tuen hakemisen säätäminen ainoaksi hakumuodoksi odotetaan samoin helpottavan sekä hakijoiden että hallinnon työtä sekä nopeuttavan tukimenettelyä. Oikaisuvaatimusmenettelyn käyttöönotto ensivaiheena muutoksenhaussa lisäisi ELY-keskusten työmäärää jonkin verran.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen