Valtioneuvoston kirjelmä MMM/2024/34

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.2.2024 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi seurantakehyksestä selviytymiskykyisiä Euroopan metsiä varten

U 4/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Juha Roppola, p. +358 295 162 169

Asia

Euroopan komission 22.11.2023 julkaiseman ehdotuksen (COM(2023) 728 final) tarkoituksena on varmistaa johdonmukainen seuranta, jonka avulla voidaan seurata edistymistä metsiä koskevien EU:n tavoitteiden, saavuttamisessa, mukaan lukien luonnon monimuotoisuus, ilmasto ja kriisitoimet. Ehdotuksella on myös tarkoitus parantaa riskiarviointia ja -valmiutta. Ehdotuksella halutaan niin ikään tukea maankäyttäjien ja viranomaisten näyttöön perustuvaa päätöksentekoa sekä edistää tutkimusta ja innovointia.

Ehdotuksen tavoitteena on näin tukea metsiin suoraan tai välillisesti vaikuttavien EU:n nykyisten politiikkojen johdonmukaista ja tehokasta täytäntöönpanoa ympäristön, ilmaston, riskien vähentämisen, energian ja biotalouden aloilla. EU-kehys koostuisi kaukokartoitukseen perustuvasta, maantieteellisesti tarkasta tunnistusjärjestelmästä sekä jäsenmaiden toimittamasta, harmonisoidusta metsätiedosta.

Ehdotukseen sisältyy myös jäsenvaltioiden vapaaehtoiset metsäsuunnitelmat. Jäsenvaltioita kannustetaan laatimaan yhdennettyjä pitkän aikavälin metsäsuunnitelmia tai mukauttamaan nykyisiä yhdennettyjä pitkän aikavälin metsäsuunnitelmiaan tai -strategioitaan ottaen huomioon keskipitkän ja pitkän aikavälin näkymät. Asetusehdotus perustuu EU:n metsästrategiaan (COM(2021) 572 final).

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.