FI SV EN

Främmande arter

Finlands plan för hantering av invasiva främmande arter i EU

Jord- och skogsbruksministeriet godkände Finlands hanteringsplan för bekämpning av invasiva främmande arter för arterna i den andra EU kompletteringsförteckningen i juni 2021. De nya planen kompletterar planer för hantering av invasiva främmande arter som ingår i EU-förteckningen som godkändes i 2018, 2019 och 2020. Enligt planen ska bekämpningen ske i de främsta bekämpningsområdena på ett kostnadseffektivt sätt. Alla planerna innehåller artspecifika bekämpningssätt och anger aktörer som behövs i bekämpningssamarbetet. För att underbygga planerna har man utrett hur brett de invasiva främmande arter som ingår i EU-förteckningen har spritt sig i Finland och vilket är det kostnadseffektivaste sättet att bekämpa arterna. Vidare har det utretts hur invasiva arter oavsiktligt kommer till Finland t.ex. med importvaror och fordon.

Se också:

Nationell lag om främmande arter

Lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter trädde i kraft vid ingången av 2016. Lagens syfte är att förebygga de skador som främmande arter orsakar på ursprungliga djur- och växtarter genom bland annat att stoppa införsel, uppfödning, odling och utsläppande av de skadligaste främmande arterna i miljön. I lagen ingår bestämmelser om markägarnas och yrkesaktörernas ansvar för bekämpning av främmande arter samt om sådana främmande arter som kan orsaka skada speciellt i våra förhållanden. Bestämmelser om de invasiva främmande arter som ska tas upp i en nationell förteckning och om förbudet att införa samt om andra förbud finns i statsrådets förordning.

Se också

Lag om hantering av risker orsakade av främmande arter 

Statsrådets förordning om hantering av risker orsakade av främmande arter

Bestämmelser om invasiva främmande arter av nationell betydelse har utfärdats genom förordning av statsrådet som har gällt sedan den 1 juni 2019. I den nationella förteckningen över invasiva främmande arter ingår följande däggdjur: rovdjur, fladdermöss och jordekorrar samt följande fåglar: falkfåglar, hökfåglar, ugglefåglar och kråkfåglar. Om dessa arter kommer ut i naturen kan de vara särskilt skadliga för naturens biologiska mångfald när de jagar, tävlar om boplatser och näring och sprider sjukdomar.

Även vissa arter av grodor, sandödla och spansk skogssnigel ingår i förteckningen. De växtarter som hör till den nationella förteckningen över invasiva främmande arter är sandlupin, hampstånds, hybridslide, parkslide, jätteslide, vattenpest, blomsterlupin, vresros och apelsinbalsamin. Förbudet att importera och sälja vresros trädde i kraft genast den 1 juni 2019, medan ett odlingsförbud trädde i kraft efter en övergångstid på tre år den 1 juni 2022.

Se också

Statsrådets förordning om invasiva främmande arter av nationell betydelse
Motiveringspromemoria till förordningen (på finska)
Anvisning för uppfödare av varghybrider (på finska)

EU-förordningen om invasiva främmande arter och förteckningen över främmande arter som ska bekämpas

EU-förordningen om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter trädde i kraft den 1 januari 2015. Den första förteckningen över invasiva främmande arter enligt förordningen (37 arter) som godkändes i december 2015 började gälla den 3 augusti 2016. År 2017 togs in ytterligare 12 arter i förteckningen som trädde i kraft den 2 augusti 2017. I juni 2019 fogades ytterligare 17 arter till förteckningen. Denna komplettering började gälla sommaren 2019. I maj 2022 fogades ytterligare 22 nya arter till förteckningen, och denna komplettering börjar gälla sommaren 2022. De arter som ingår i förteckningen (88 st.) får inte föras in, säljas, odlas, födas upp, användas eller släppas ut i naturen i EU. Att fånga och använda signalkräfta får fortfarande fortsätta, trots att arten ingår i EU-förteckningen. Mårdhundar får fortfarande födas upp i Finland för pälsdjursuppfödning.

Se också

EU-förteckningen över invasiva främmande arter och information om arterna i EU-förteckningen 
Kommissionens genomförandeförording (2016), (2017), (2019)
EU-förteckningen över invasiva främmande arter (kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1141) (på engelska)
Europaparlamentets och rådets förordning om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter (på finska)
Broschyr om arterna i EU-förteckningen (på engelska)

Främmande arter är arter som med hjälp av människan har spridit sig till nya områden antingen avsiktligt eller oavsiktligt.  I Finland finns invasiva främmande arter som har ekonomiska, miljömässiga, hälsorelaterade och sociala effekter.  Jord- och skogsbruksministeriet svarar för den allmänna samordningen av frågor kring främmande arter i Finland, såsom för att införa den nationella strategin för främmande arter och för att utveckla lagstiftningen.

De skador och risker som de invasiva främmande arterna orsakar för den finska naturen, användningen av naturresurser på ett hållbart sätt, näringarna samt samhällets och människornas välbefinnande bekämpas med hjälp av Finlands nationella strategi för främmande arter.  Statsrådets principbeslut om den nationella strategin för främmande arter godkändes den 15 mars 2012.  I strategin identifieras de invasiva främmande arter som förekommer i Finland samt de främmande arter som ska hållas under uppsikt eller som utgör hot lokalt.

Arbetet med att bekämpa främmande arter är effektivast när alla olika myndigheter, aktörer och människor samarbetar.  På webbplatsen vieraslajit.fi kan främmande arter identifieras och förekomster av främmande arter rapporteras.  Webbplatsen innehåller information om och bilder på främmande arter, kartor över spridningen samt bekämpningsanvisningar.

Delegationen för frågor om hantering av främmande arter, tillsatt av statsrådet är ett sakkunnigorgan i frågor kring främmande arter.  Till dess viktigaste uppgifter hör att bidra, följa upp och utveckla tillämpningen av EU-lagstiftningen och den nationella lagstiftningen om främmande arter samt en mångsidig för olika målgrupper inriktad information och kommunikation om frågor kring främmande arter.

EU godkände i oktober 2014 en förordning om invasiva främmande arter. Målet är att minska de skador som de främmande arterna orsakar på naturen, samhället och ekonomin samt förhindra att nya invasiva främmande arter sprider sig till EU-området. Åtgärderna i förordningen riktas på de mest invasiva främmande arterna.

Genom den internationella konventionen om biologisk mångfald (CBD) bekämpar man också invasiva främmande arter. 

På andra webbplatser

Vieraslajit.fi - webbplats för främmande arter 
Nationell strategi för främmande arter (på finska)
Statsrådets principbeslut om nationell strategi för främmande arter (på finska)
Broschyren Främmade arter i trädgården (på finska)
En broschyr om jätteloka (på finska)
Delegationen för frågor om hantering av främmande arter (på finska)
Internationella konventionen om biologisk mångfald (CBD) (på engelska)
EU-kommissionens webbsidor om invasiva främmande arter (på engelska)
Arktiska främmande arter (på engelska)
Strategi och handlingsprogram som gäller främmande arter i arktiska områden (på engelska)

Lisätietoja

Johanna Niemivuo-Lahti, ympäristöneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162259